Ella Bella Bingo

Sosiaaliset ja tunnetaidot

Sosiaalisten ja tunnetaitojen tärkeyttä on painotettu jo pitkään ja niiden merkityksen on nähty edelleen korostuvan yhä moninaisemmassa nyky-yhteiskunnassa. Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) taito tunnistaa ja ymmärtää erilaisia näkemyksiä, omien arvojen ja asenteiden pohtiminen sekä oman mielipiteen ilmaisu ja toisten ehkä eriävienkin käsitysten kunnioittaminen ovat keskeisessä asemassa.

Sosiaalisten ja tunnetaitojen yhteydessä puhutaan toisinaan sosioemotionaalisesta oppimisesta (social and emotional learning, SEL). Tällä viitataan oppimisprosessiin, jonka avulla kyetään ymmärtämään paremmin tunteita, osoittamaan empatiaa itseä ja toisia kohtaan sekä ylläpitämään läheisiä ihmissuhteita.

Sosioemotionaalisen oppimisen kulmakiviä ovat:
1. itsetietoisuus
2. itsesäätely
3. sosiaalinen tietoisuus
4. vuorovaikutustaidot
 5. vastuullinen päätöksenteko.

Ella Bella Bingo -elokuvan ja seuraavien apukysymysten avulla näitä taitoja voidaan käsitellä lasten kanssa Vasun tavoitteita toteuttaen. Keskustelkaa myös, onko lapsilla itsellään vastaavia kokemuksia ja miten he ovat toimineet näissä tilanteissa. Apukysymysten avulla voidaan myös kerrata elokuvan tapahtumia ja tarjota lapsille mahdollisuuksia kertoa tapahtumien syy-seuraus -yhteyksistä tai tuottaa tilanteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja sanallisesti, piirtäen, kuvaten tai kehollisen ilmaisun keinoin.
 

Itsetietoisuus

Itsetietoisuus on kykyä tunnistaa omia tunteitaan, reaktioitaan, ajattelutapojaan ja arvojaan sekä niiden yhteyksiä omaan käyttäytymiseen. Itsetietoisuuteen yhdistyy myös omien vahvuuksien tiedostaminen, itseluottamus ja usko omaan pärjäävyyteen.

Pohtikaa yhdessä lasten kanssa:

 • Miksi Ella syyttää Jonia hänen ja Henrin riidasta?
  • Onko Ellan käyttäytyminen oikeudenmukaista Jonia kohtaan?
 • Miksi Henri lähtee pois Jonin pihalta pyörätemppuilun ja miekkaleikin jälkeen?
 • Miksi Ella kykenee vasta elokuvan lopuksi sanomaan Henrille, että innostui sirkuksesta niin paljon, että oli huono ystävä?

Itsesäätely

Itsesäätelyllä viitataan omien tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan erilaisissa ja muuttuvissa tilanteissa. Itsesäätelyn perustana on mielijohteiden kontrollointi, sisäisen motivaation hyödyntäminen tavoitteellisessa toiminnassa ja kyky työskennellä järjestelmällisesti.

Pohtikaa yhdessä lasten kanssa:

 • Miksi Ella uhkailee ja kiristää Henriä?
  • Miten Ella olisi voinut rakentavasti vaikuttaa Henrin käyttäytymiseen?
 • Miksi Henrin oli vaikeaa hillitä itseään ja hän sotki puumajassaan olevan kaiverruksen hänestä ja Ellasta sydämen sisässä?
  • Miten eri tavoin Henri olisi voinut toimia? Olisiko se ollut parempi vaihtoehto, miksi?
 • Miksi Henri on allapäin, vaikka hänen isänsä vie hänet jäätelöbaariin ja tivoliin?

Sosiaalinen tietoisuus

Sosiaalisella tietoisuudella tarkoitetaan kykyä asettua toisen asemaan ja huomioida erilaiset perspektiivit. Siihen lukeutuu myös empaattisuus, kunnioitus toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan sekä eettinen toiminta. 

Pohtikaa yhdessä lasten kanssa:

 • Miksi Henri ei pyydä Ellaa mukaan kokeilemaan Jonin pyörää?
 • Miksi Ella ei kysynyt, voiko hän liittyä Henrin ja Jonin miekkailuleikkiin?
  • Miten Ella olisi voinut ottaa paremmin huomioon Henrin ja Jonin leikin?
 • Miksi Ella kohtelee parasta ystävään Henriä huonosti? Entä naapurustoon juuri muuttanutta Jonia?

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä muodostaa ja ylläpitää läheisiä ihmissuhteita. Tämän perustalla on taito viestiä selkeästi ja kunnioittavasti, kyky kuunnella toisia, yhteistyötaidot sekä rakentavat ongelmanratkaisutaidot.

Pohtikaa yhdessä lasten kanssa:

 • Miksi Päivänpaisteen asukkaat auttavat Ellaa etsimään Henriä?
  • Miten heidän sujuva yhteistyönsä ilmenee?
 • Miksi Ella ja Joni alkavat tehdä yhteistyötä Henriä etsiessään?
 • Miksi ystävän puolesta ei voi päättää tärkeitä asioita kysymättä asiasta häneltä itseltä?
 • Miksi Sirkus Päivänpaisteen ohjelmisto lopulta toteutuu onnistuneesti?

Vastuullinen päätöksenteko

Vastuullinen päätöksenteko viittaa kykyyn tehdä kannattavia valintoja omassa elämässään. Se edellyttää kykyä analysoida ja arvioida tilanteita monipuolisesti. Valintojen suotuisuus perustuu sosiaalisille normeille, eettiseen koodistoon ja turvallisuuden vaalimiseen.

Pohtikaa yhdessä lasten kanssa:

 • Miksi Ella päättää lähteä etsimään Henriä? Entä Jonia?
 • Miksi Joni päätti lopulta olla lähtemättä isovanhempien luo ja jäädä Päivänpaisteen naapurustoon?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Ella Bella Bingo

(Ella Bella Bingo)

Ohjaaja: Atle Solberg Blakseth, Frank Mosvold

Maa: Norja Vuosi: 2019

Kesto: 80min

Levittäjä: Finnkino Oy

Näyttelijät:
Suomenkielisen dubbauksen rooleissa: Seera Alexander, Vilppu Uusitalo, Alek Perez-Lahtinen, Jarmo Koski, Sasu Moilanen, Katja Aakkula, Tuukka Leppänen, Juha Hippi Ohjaava äänittäjä: Tiina Juntunen


Ella Bella ja hänen paras ystävänsä Henri valmistelevat koko naapurustolle sirkusesitystä, jonka yllätysnumerona on jännittävä taikatemppu. Mutta kun lähistölle muuttaa uusi poika Joni, kaikki muuttuu. Henri ihailee uutta tulokasta ja hänen hienoja tavaroitaan, ja Ella huomaa jäävänsä ulkopuoliseksi. Kun Ella pyytää Henriä valitsemaan kuka hänen paras kaverinsa on, Henri karkaa eikä häntä löydy mistään. Nyt Ellan on tehtävä yhteistyötä Jonin kanssa löytääkseen Henrin, pelastaakseen sirkusesityksen ja ennen kaikkea heidän ystävyytensä. Ella Bella Bingo on lämmin ja hauska koko perheen elokuva, joka on täynnä vauhtia ja jolla on tärkeä sanoma. Polkupyöräseikkailun lomassa kolme kaverusta huomaa, miten taianomaista ystävyys voi olla.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa