Lärjungen (Oppipoika)

Barnets rättigheter

Bekanta er med Unicef konvention om barnets rättigheter.

"FN:s konvention om barnets rättigheter (CRC) är en konvention för skydd av de mänskliga rättigheterna för alla barn under 18 år. Den listar barnets mänskliga rättigheter och ställer det främsta ansvaret av att förverkliga dem på staten.

 (…)

Konventionen om barnets rättigheter är FN:s mest ratifierade konvention om mänskliga rättigheter. Genom att ratificera avtalet förbinder sig staten vid att ändra sina lagar och sitt agerande så att de överensstämmer med konventionen. Endast tre länder har inte ratificerat avtalet: Sydsudan, Somalia och Förenta staterna.

(…)

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20.11.1989. (…) I Finland ratificerades barnkonventionen år 1991.”

(http://unicef.se/barnkonventionen)

 

Dela in klassen i en linje så, att den ena väggen representerar åsikten "Rätten förverkligades fullständigt" och den andra väggen representerar åsikten "Rätten förverkligades inte alls". Läraren läser upp artiklar som han eller hon valt ut ur barnkonventionen.  Varje elev ställer sig på linjen på det ställe som han eller hon tycker representerar hur artikeln förverkligades i filmen. Ytterligare kan man göra en omgång i vilken man tar ställning till om artikeln förverkligas i Finland i dag. Var beredd att motivera ditt svar för resten av gruppen.

Artiklar om konventionen (Källa: Barnkonventionen i korthet http://www.unicef.fi/kortbarnkonventionen)

 • Varje barn har rätt till livet. Staten ska trygga bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska överleva och utvecklas.
 • Barnet har grundläggande rättighet att leva tillsammans med sina föräldrar, förutsatt att han eller hon har det bra och tryggt med dem. Ett barn som inte bor med sina föräldrar har rätt att träffa och hålla regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Ifall det inte är bra för barnet att träffa föräldrarna kan man hindra umgänge.
 • Barnet har rätt att fritt uttrycka sina egna åsikter i alla frågor som berör barnet, och de ska beaktas med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad.
 • Barnet har rätt att uttrycka sina egna åsikter, förutsatt att de inte kränker andras rättigheter. Barnet har rätt att få information.
 • Barnet har rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet. Staten ska respektera den vägledning föräldrarna ger barnet i att använda denna rätt. 
 • Barnet har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet. Barnets heder eller anseende får inte kränkas. 
 • Föräldrarna har det primära och gemensamma ansvaret för barnets fostran och utvecklingen för barnets bästa. Staten bör stöda föräldrarna i sin uppgift.
 • Barnet ska skyddas mot alla former av våld, försummelse och utnyttjande. 
 • Ett barn som inte kan bo med sin familj har rätt till särskilt skydd och stöd av staten. I sådana fall ska man beakta kontinuiteten i barnets fostran och ta hänsyn till barnets etniska, religiösa och språkliga bakgrund.
 • Adoption kan komma i fråga om det ur barnets synvinkel är det bästa alternativet.
 • Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa och till den hälso- och sjukvård han eller hon behöver.
 • Ett barn som placerats utanför sitt födelsehem har rätt till regelbunden översyn av grunderna för sin omvårdnad och placering. 
 •  Ett barn har rätt till den levnadsstandard som behövs för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
 • Ett barn har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. Staten ska främja utbildning och studiehandledning på andra stadiet samt förebygga avbrott i studierna.
 • Utbildningen ska utveckla barnets individuella färdigheter, dess respekt för de mänskliga rättigheterna och för barnets egen, föräldrarnas och andras kultur samt tolerans för den.
 • Ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att delta i konst- och kulturaktiviteter.
 •  Ett barn får inte utföra arbete som kan hindra dess utbildning eller äventyra dess hälsa och utveckling. 
 • Barn får inte utsättas för tortyr. Barn ska inte straffas på ett grymt eller förnedrande sätt. Fängslande av ett barn får endast användas som en sista utväg, och även då ska man behandla barnet mänskligt och beakta barnets ålder.

Diskutera i gruppen:

 1. Varför tror du att just dessa saker har uppfattats som så viktiga att de har skrivits ner i den internationella konventionen?
 2. Vilka nackdelar kan uppstå av att man bryter mot dessa rättigheter
  1. för barnet
  2. dess anhöriga?
Elokuvasta voi tilata koulukinonäytännön elokuvateatteriin.

Materiaaliin liittyvät elokuvat

Oppipoika

(Lärjungen)

Ohjaaja: Ulrika Bengts

Maa: Suomi Vuosi: 2013

Kesto: 93min Ikäraja: 12

Levittäjä: Långfilm Productions Finland Oy

Näyttelijät:
Groundstroem, Amanda Ooms, Ping Mon Wallén, Philip Zandén, Sampo Sarkola


On vuoden 1939 kesä ulkomerellä, perimmäisellä majakkasaarella. 13-vuotias Karl on tullut saarelle ryhtyäkseen majakkamestari Hasselbondin oppipojaksi Elokuva on hypnoottinen kertomus kahdesta pojasta, joista toiselle saari on vankila, toiselle vapaus.

Oppimateriaalit ja elokuvat Sopivan elokuvan valitseminen Elokuvateatterien ja levittäjien yhteystietoja Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa Ohjeita elokuvan katsomiseen koulussa