keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Det påstås att fattigdomen ökar. Allt fler barn omhändertas också av myndigheterna. I Helsingin Sanomat ingick 29.3.2006 en nyhetsartikel om hur barn indelas i fattiga och rika. Där berättar professor Veli-Matti Ritakallio om hur det finns en allt tydligare skillnad mellan barn till välbärgade och barn till fattiga föräldrar. Fattigdom i familjen påverkar barnens framtid bland annat genom utbildning och hobbyer. I Finland lever 100 000 barn under fattigdomsgränsen. De som får utkomststöd borde klara sig med 11 euro om dagen. Fattigdom ger ångest dag och natt, säger Ritakallio. Fattigdom innebär ständig nöd och knapphet, som strängt begränsar det vardagliga livet. Fattigdomsrisken ökar om familjeförsörjaren är arbetslös eller studerar, om det finns många barn i familjen, om föräldern är ensamförsörjare eller om det finns skulder. I allmänhet klarar en barnfamilj av en sådan risk, men om det finns flera riskfaktorer, blir bördan för stor.

a. Hur inverkade familjens sociala ställning på barnets framtid i filmen? Påverkar familjens sociala ställning barnets liv, framtid, utveckling, levnadsstandard osv. ännu i dagens läge? Diskutera.

b. Hur påverkas familjer och barn av fattigdom? Finns det fattigdom i dag? Hurdant är vardagslivet, om man inte har pengar? Vad är ”brödköerna”?

c. Fattigdomen och migrationen

Händelserna i filmen utspelar sig på 50-talet. I Sverige behövdes stora mängder arbetskraft och på 50-och 60-talet flyttade massor av människor till Sverige, bland annat från Finland. Finländska myndigheter ansåg 1957 att det innebar en enorm samhällsekonomisk förlust för Finland att många människor i sin bästa yrkesverksamma ålder utvandrade till Sverige.

Källa: Helsingin Sanomat 7.3. 2007 (50 v.sitten 7.3. –57.)

Läs följande artikel och diskutera frågorna. När utvandrade flest finländare till Sverige för att undkomma fattigdomen och få en bättre levnadsstandard? Hur många var det som utvandrade och var bosatte de sig i första hand? Varför uppstod en så stor migrationsrörelse? När var den som störst?

Den stora utvandringen från Finland till Sverige skedde på 1960-talet, då fler än 300 000 personer utvandrade i hopp om en högre levnadsstandard och ”en egen Volvo”. Flyttströmmen gick till de stora industriorterna i Sverige, i synnerhet de orter där det fanns bilindustri. Många ”löpande band” var bemannade av finnar. Det gick utmärkt att tala finska på jobbet och på fritiden och därför fanns det inget större behov att lära sig landets språk.

Orsakerna till den största utvandringsvågen från Finland var mångskiftande. För det försa var de mest kritiska återuppbyggnadsåren efter kriget förbi. Det behövdes inte längre stora uppoffringar för det gemensamma bästa. Dessutom pågick en kraftig strukturomvandling i hela landet. Det agrara Finland urbaniserades snabbt och flyttningsrörelsen inom landet var starkare än någonsin tidigare. På en del håll blev hela byar öde.

Samtidigt drabbades de områden därifrån folk flyttade av en hård arbetslöshet och den sociala tryggheten var ännu mycket outvecklad. Grannlandet Sverige befann sig i en enorm industriell expansion som gav jobb åt alla som ville arbeta. Några modiga for först, och efter dem utvandrade hela familjer, nästan hela byar i hopp om ett bättre liv. Källa: Wikipedia.(fi)

Till vilka andra länder har finländare utvandrat i större skala och när?

Fattigdomen och befolkningsökningen

Manusförfatter Kjell Sundstedet säger att han med filmen vill ”hämnas alla de oförrätter som drabbat oskyldiga, unga människor.” I filmen hamnade flickorna på arbetshem och blev tvångssteriliserade, ”slaktade”, som de själva sade, ofta just på grund av fattigdom. På anstalterna hamnade också epileptiker, dövstumma och romer, eftersom myndigheterna ville hålla de svenska arvsanlagen rena. 

I filmen frågar läkaren Gertrud om hon förstår vad det skulle innebära, om alla Gertruds syskon skulle få föröka sig fritt.

a. Studera artikeln nedan och diskutera världens befolkningsprognoser. Hur snabbt ökar befolkningen? Varför ökar befolkningen hela tiden? Varför ökar befolkningen också i dag mest i de fattiga länderna? Med hurdana metoder kan befolkningsökningen hållas i styr?

Enligt uppskattning kommer befolkningsökningen i världen att nå toppen ca 2050, varefter den börjar sjunka jämnt. Dessa uppfattningar grundar sig på att befolkningsökningen har avstannat, delvis till och med börjat minska i många industrialiserade länder. Befolkningsökningen blir långsammare också i många utvecklingsländer. I beräkningen har det obestridligt bortsetts från faktorer som har en avgörande betydelse för världens framtida befolkningsutveckling.

De som föds föder också barn

De som lever i fattigdom har inga alternativ. Hela 86 länder klassificeras som länder med låg inkomstnivå, där det råder brist på mat. Ca 80 procent av världens befolkning bor i utvecklingsländerna, där det också föds flest barn per kvinna.

Jordens befolkning ökar med tre människor varje sekund, en kvarts miljon per dag, 81 miljoner per år. År 2050 lever det enligt uppskattningar 9,4 miljarder människor på jorden, dvs. mer än 50 % fler än idag. 

Befolkningen ökar mest just i de fattigaste länderna. Det innebär att befolkningen i 74 utvecklingsländer kommer att fördubblas inom de närmaste 30 åren.

Människornas genomsnittliga livslängd ökar också i utvecklingsländerna, vilket också bidrar till att befolkningsmängden ökar. För närvarande bor ca 75 procent av världens barn i utvecklingsländerna.

När barndödligheten är mycket hög, är en hög nativitet livsviktig. För många frånskilda kvinnor eller änkor är söner det enda sättet att trygga familjens utkomst.

I praktiken kan befolkningsökningen endast påverkas på två sätt: genom att människor skaffar sitt första barn först senare och genom ett öka åldersskillnaden mellan de barn som föds.

Ungefär en tredjedel av världens befolkningsökning beror på att alla de som är motiverade att utnyttja preventivmedel inte har tillgång västerländska preventivmedel och det därför föds fler barn än önskat. Om alla par som vill hade tillgång till ett tillförlitligt preventivmedel, skulle det födas 1,9 miljarder färre barn före 2100.

Källa: www.kepa.fi/kumppani

b. Hur försöker man idag påverka befolkningsökningen i olika länder? Negativa sätt är bl.a. ettbarnspolitiken i Kina, att flickor överges eller dödas. Vilka är följderna av ettbarnspolitiken? Varför föredrar föräldrarna att få en pojke?

Ettbarnspolitiken, som bedrivits mer än 20 år i Kina, har fått familjer att göra sig av med sina döttrar. Nu har regeringen lanserat kampanjen ”Love the Girls” som ett motdrag mot mansdominansen i Kina.

Även i många andra asiatiska länder är ett flickebarn fortfarande ett oönskat barn. Det har uppskattats att mer än ett hundra miljoner flickor inte får födas, överges eller mördas.

Dödandet av asiatiska kvinnor har långtgående följder som påverkar hela världen. Forskarna har observerat en kraftig ökning av antalet födda gossebarn under de tjugo senaste åren. Nu börjar följderna bli synliga: i Indien och Kina börjar det finnas hela nejder där det inte finns kvinnor. Källa: TV 1 Ulkolinja: Katoavat tyttäret 7.3.2007

Preventivmedel och befolkningsökningen. Vem har rätt till preventivmedel? Hur förhåller man sig till preventivmedel eller aborter i olika länder?

Föräldraskap och barnlöshet

Filmen utspelar sig i en tid då raslärans ideal var utbredda.

Tanken på födelsekontroll är gammal. Redan Platon föreslog att myndigheterna skulle kontrollera barnafödandet så att valet skulle ske genom ett iscensatt lotteri, för att människornas inte skulle känna sig kränkta av kriterierna.

a. Vem är duglig som förälder? Diskutera t.ex. följande gruppers ställning: Handikappade, psykiskt sjuka, homosexuella och lesbiska, ensamstående, gamla föräldrar.

b. Frivillig och ofrivillig barnlöshet. Varför vill man adoptera barn? Sök information i tidningar, hos olika organisationer och i lagstiftningen. Diskutera och debattera, för och emot.