keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Koulukinon lausunto valtion talousarviosta: Elokuva mukaan Opetushallituksen käyttölupiin monilukutaidon vahvistamiseksi

Alex Litvin, Unsplash

Koulukino on jättänyt eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä (HE 41/2023 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024.

Elokuva puuttuu Opetushallituksen oppilaitoksille hankkimista käyttöluvista. Tilanne on korjattava ensi tilassa.

Koulukino on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys ja lastenkulttuurikeskus, jonka tavoitteena on laadukas media- ja elokuvakasvatus suomalaisissa kouluissa. Yhdistyksellä on kansallinen tehtävä lasten- ja nuortenelokuvakulttuurin ja elokuvakasvatuksen edistäjänä.

Kyky lukea audiovisuaalisia tekstejä on avaintaito yhteiskunnassa, jossa tarvitaan monilukutaitoisia kansalaisia. Viime aikoina on käyty laajaa yhteiskunnallista keskustelua lukutaidon heikkenemisestä. Aihe on saanut aikaan myös virallisia toimenpiteitä, kuten Opetushallituksen Lukuliikkeen koordinoiman Kansallisen lukutaitostrategian; lukutaitoon on tehty panostuksia. Lähtökohtana on monilukutaito ja laaja tekstikäsitys, johon elokuvakin kuuluu. Käytännön toimenpiteissä korostuu kuitenkin yhä perinteinen tekstin luku- ja kirjoitustaito. Samalla tekstien monimuotoisuus jää huomioimatta. 

Monilukutaito vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa. Eurooppaa kohdannut sota on nostanut esiin kansalaisten medialukutaidon tärkeyden. Audiovisuaalisen lukutaidon harjaannuttamiseen kouluissa pitää olla saatavilla laadukkaita aineistoja. Elokuvanlukutaito on perustaito, joka kehittää laajempaa audiovisuaalista lukutaitoa. Se tukee myös yleissivistyksen kehittymistä sekä ymmärrystä yhteiskunnasta ja itsestä.

Opettajat tarvitsevat laadukkaita elokuvasisältöjä laillisesti

Laajat lukutaidot ovat yksi demokraattisen yhteiskuntamme peruspilareista. Siksi tarvitaan mahdollisuuksia viedä myös elokuva ja elokuvakasvatus koulujen arkeen. Elokuvan käyttö ja näyttö kouluissa toteuttaa opetussuunnitelmaa. Monilukutaito on kirjattu opetussuunnitelmiin läpi kaikkien kouluasteiden ja oppiaineiden laaja-alaisena osaamisalueena. Sen pitäisi siis sisältyä kaikkiin oppiaineisiin.

Kouluilla on siis suuri tarve saada luvallista audiovisuaalista elokuva materiaalia käyttöönsä. Ylioppilaskokeisiinkin sisältyy liikkuvan kuvan analyysia, jota pitäisi olla mahdollista myös opettaa kouluissa. Edistääkseen elokuvanlukutaitoa koulussa opettajat tarvitsevat laadukkaiden elokuvasisältöjen lisäksi myös elokuvanluku- ja kirjoitustaitoon liittyviä oppimateriaaleja. 

Koulukino pitää tärkeänä, että eduskunta vahvistaa monilukutaidon ja medialukutaidon toteutumista lisäämällä toimintaedellytyksiä, jotta kotimaista elokuvaa voidaan käyttää opetuksessa. Kouluille maksetaan tällä hetkellä talousarvioesityksessä enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen. Opetushallituksesta on vuosien ajan toivottu tähän korotusta. Koulukino esittää määrärahaan 1,3 miljoonan euron lisäystä. Määrärahan lisäys mahdollistaisi elokuvan saamisen koulujen käyttöön ja takaisi oikeudenomistajille korvauksen heidän teostensa katsomisesta kouluissa.

Selkeä ja oikeudenmukainen tekijänoikeusjärjestelmä on sekä luovien alojen tekijöiden että sisältöjä käyttävien etu – tässä tapauksessa noin miljoonan oppivelvollisen. Elokuvan täydellinen puuttuminen Opetushallituksen oppilaitoksille hankkimista käyttöluvista on korjattava ensi tilassa.

Koulukino Suoratoisto

Opetushallitus, Kopiosto ja APFI selvittivät yhdessä tv-ohjelmien ja elokuvien käyttöä opetuksessa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa keväällä 2021. Elokuvia on selvityksen mukaan esittänyt yli 70 % opettajista, mutta vastaajista lähes 80 % ei tiennyt, onko elokuvan esittämiseen hankittu asianmukaista lupaa. Opettajalle voi myös olla epäselvää, mitkä sisällöt kuuluvat Opetushallituksen neuvotteleman nykyisen käyttöluvan piiriin ja että elokuvat vaativat erillisen käyttöluvan hankkimista.

Elokuvien käyttöä opetuksessa on selvitetty myös Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimuksessa (2019), jossa nousee esiin audiovisuaalisten sisältöjen hyödyllisyys eri oppiaineiden opetuksessa. Haastatteluissa elokuvien julkisen esittämisen lupien hinta suhteessa koulujen rajalliseen budjettiin mainittiin korkeaksi ja toivottiin, että käyttölupia voitaisiin hankkia kouluille keskitetysti kuten muutkin tekijänoikeudenalaiset aineistot opetuskäytössä.  

Koulukino on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella sekä Suomen Kulttuurirahaston ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen tuella rakentanut kotimaisia elokuvia sisältävän suoratoistopalvelun kouluille ja oppilaitoksille. Se löytyy osoitteesta koulukino.fi/suoratoisto. Koulukino Suoratoisto on valmis palvelu, joka ratkaisisi laadukkaan kotimaisen elokuvasisällön saamisen keskitetysti koulujen käyttöön.

HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024
https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+41/2023

Teemat: Koulutuksen tasa-arvo; oppimiserojen kaventaminen – ml. lukutaito ja muiden perustaitojen oppiminen; oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen; koulutuksen alueellinen saavutettavuus