keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
©2019 Disney. All Rights Reserved.

Räyhä-Ralf valloittaa internetin -elokuva käsittelee internetiä, sen toimintaperiaatteita ja ihmisten toimintaa internetissä. Elokuvassa puhutaan muun muassa tiedonhausta, tietoturvasta, internetkulttuurista, erilaisista internetiin liittyvistä ansaintalogiikoista, sosiaalisesta mediasta sekä internetin keskustelukulttuurista. Tämän lisäksi elokuva käsittelee myös ystävyyteen, identiteettiin ja kasvamiseen liittyviä teemoja. Tässä oppimateriaalissa painopiste on kuitenkin elokuvan internetiin liittyvissä sisällöissä.

Elokuva sopii hyvin alaluokille. Oppimateriaalipaketin tehtävät ovat pääasiassa toiminnallisia pohdintaharjoituksia.

Oppimateriaalin tehtävät sopivat käytettäväksi eri oppiaineiden tunneilla alakoulussa. Internet aiheena rikkoo oppiainerajoja ja niin myös elokuvaa ja sen tehtäviä voi käsitellä melkein minkä tahansa oppiaineen tunneilla. Tehtävissä pohditaan muun muassa internetin toimintaperiaatteita, algoritmien toimintaa, tiedonhakua, YouTuben toimintaa ja tietoturvaa.

Oppimateriaali linkittyy seuraaviin peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää.

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen

Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja.

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely:

Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista.