keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1.  Mitä tarkoittaa aluepolitiikka?
Mitä on aluepolitiikka? Millaista päätöksentekoa aluepolitiikkaan kuuluu? Miten aluepolitiikka näkyy omassa arjessanne? Kuka tekee aluepolitiikkaa koskevia päätöksiä?
Pohtikaa ryhmissä tai pareittain.

2. Onko aluepolitiikassa järkeä?
 Lukekaa Kalle Isokallion ja Lasse Kankaan kolumnit.

A) Keskustelkaa aiheesta ryhmissä.
Pohtikaa, onko tärkeää, että koko Suomi säilyy asuttuna. Miten syrjäseutujen elinoloja voitaisiin parantaa? Kuinka tärkeää aluepolitiikka yleensäkin on? Millaista aluepolitiikan pitäisi omasta mielestänne olla?
B) Jakakaa luokka kahteen ryhmään. Toinen puoli kannattaa koko Suomen pitämistä asuttuna ja syrjäseutujen tukemista yhteiskunnan varoilla, toinen ryhmä taas vastustaa asiaa. Kerätkää hetki tietoa keskustelun tueksi ja järjestäkää sitten väittelytilaisuus.

3. Aluepolitiikan vaikutus
Miten Sallaa voidaan tukea aluepolitiikalla? Missä asioissa kunta tarvitsee apua?
Pohtikaa ryhmissä tai pareittain.

TAUSTAA:
Aluepolitiikka on politiikan osa-alue, jossa vaikutetaan erilaisten alueiden elinoloihin ja kehitykseen. Aluepolitiikka voi kohdentua valtioihin, maakuntiin, kuntiin tai erillisiin alueisiin.

Professori Pettu Vartiainen on jakanut suomalaisen aluepolitiikan kolmeen eri vaiheeseen:
1. Teollistavan kehitysaluepolitiikan vaihe (1970-luvun puoliväliin saakka)
2. Aluepoliittisen suunnittelun vaihe (1970-luvun puolivälistä 1980-luvun loppupuolelle)
3. Ohjelmaperusteisen alueellisen kehittämisen vaihe (1980-luvun loppupuolelta
alkaen).

Suomalaisen aluepolitiikan juuret ovat voimakkaasti yhteiskunnan teollistamisessa toisen maailmasodan päättymisen jälkeen. Kun maatalouden rakennemuutos ja kaupungistuminen kiihtyivät 1960- ja 70-luvuilla, aluepolitiikan painopisteeksi tuli työ- ja elinkeinomahdollisuuksien ylläpito niin sanotuilla kehittyvillä seuduilla. Myös julkista hallintoa ja korkeakouluverkostoa hajasijoitettiin tietoisesti.
1990-luvulla Suomen aluepolitiikkaa linkitettiin yhteen EU:n aluepolitiikan kanssa. Samalla maaseutupolitiikan rinnalle nousi kaupunkipolitiikka.
2010-luvun aluepolitiikan tavoitteena on kehittää koko Suomea alueellisesti tasapainoisesti. Tavoitteena on siis tukea viranomaisten yhteistyöllä maan eri alueiden omista lähtökohdista tapahtuvaa kehitystä ja tukea alueita, jotka ovat kehitykseltään heikompia.
Valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista päättää valtioneuvosto. Ministeriöiden vastuulla on määritellä hallinnonalaansa varten alueiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Lisätietoa ja lähteet:
Vartiainen, Perttu: Suomalaisen aluepolitiikan kehitysvaiheita
Aluepolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä

Kuntaliiton verkkosivut