keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tehtäviä filosofian opetukseen

 

     Tehtävät sopivat erityisesti  lukion filosofian kurssille 2 (etiikka).
     Tehtävät on laatinut TL Anneli Varja-Raninen

1. Teemaksi Bergrothin elokuvassa nousee myös vastuun kantaminen. Perustele vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:
a. Mitä merkitsee, että tiedostaa, mistä voi olla vastuussa ja mistä ei?
b. Millaista vastuun kantaminen elokuvan mukaan on? Millaisia moraalisen vastuunkantajia eli moraalisia agentteja Bergrothin elokuvan henkilöt ovat? Entä millä tavalla elokuvan henkilöt otetaan huomioon heitä koskevissa asioissa ja tilanteissa, eli millaisia he ovat moraalisubjekteina?
c. Ovatko Bergrothin elokuvan henkilöiden valinnat intentionaalisia eli tarkoituksellisia? Jos ne ovat intentionaalisia, millaiset motiivit heitä ohjaavat?
d. Kenen elokuvan henkilön voi ajatella syyllistyvän omissioon, moraalisen teon tekemättä jättämiseen, eli vastuun väistämiseen?

2. Millaiset arvot ovat tärkeitä kullekin Bergrothin elokuvan henkilölle, esimerkiksi Angelalle, Annalle, Timille, Jounille ja Mertsille? Ovatko nämä arvot heille itseisarvoja vai välinearvoja? Mikä merkitys moraalilla (moraalisilla arvoilla) on henkilöiden arvovalinnoissa?

3. Mitä voidaan sanoa Bergrothin elokuvan henkilöiden luonteesta tai luonteenpiirteistä hyve-etiikan valossa? Perustele näkemyksesi.
a. Millaisia hyveitä eli hyviä luonteenpiirteitä henkilöillä on? Kenen heistä voisi ajatella saavuttavan klassisen hyve-etiikan päämäärän, joka on eudaimonia eli onnellisuus?
b. Millaisia paheita eli pahoja luonteenpiirteitä, jotka ehkäisevät tai haittaavat heitä saavuttamasta onnellisuutta elämässään, henkilöillä on?

4. Mitä seurausetiikan periaatteita Bergrothin elokuvan henkilöiden moraalisissa valinnoissa on havaittavissa pyrittäessä mahdollisimman hyviin seurauksiin
a) itselle – eettinen egoismi,
b) toisille – altruismi,
c) mahdollisimman monelle tekoutilitaristisesti eli yksittäisen teon mahdollisimman hyviin seurauksiin mahdollisimman monelle tai sääntöutilitaristisesti eli sellaisen periaatteen mukaan, joka pitkän aikavälin toimintaperiaatteena/sääntönä tuottaisi mahdollisimman paljon hyvää kaikille?

5. Onko Angelan, Annan, Timin, Jounin ja esimerkiksi Mertsin moraalisissa ratkaisuissa havaittavissa velvollisuuseettistä periaatetta toimia aina moraalisesti oikein – periaatteen mukaan, jonka voisi toivoa tulevan universaaliksi periaatteeksi –  ja kunnioittaa aina ihmisarvoa itseisarvona käyttämättä koskaan ihmistä välineenä? Perustele näkemyksesi.

6. Mitä uskonnollinen yhteisö antaa jäsenilleen? Entä mitä siitä eroon joutunut menettää? Pohdi ja perustele oikeusetiikan näkökulmasta:
a. Toteutuvatko Bergrothin elokuvan henkilöiden osalta heille kuuluvat lailliset oikeudet eli perusoikeudet?
b. Toteutuvatko elokuvan henkilöiden osalta heille kuuluvat moraaliset oikeudet eli paljolti samat kuin ihmisoikeudet?
c. Kantavatko elokuvan yhteisöt vastuuta niihin kuuluvista jäsenistä ja toteutuvatko toisaalta yksilöiden vapaudet ja toisaalta velvollisuudet niissä?

7. Millaisia oikeuksia lapsella ja vanhemmalla on filosofian näkökulmasta? Pohdi, kuinka oikeudet toteutuvat Bergrothin elokuvassa.

8. Sopimusetiikan mukaan tekojen oikeutta ja vääryyttä arvioidaan niiden vallitsevien sopimusten näkökulmasta, joiden osapuolia ihmiset kulloinkin ovat. Ihmisten tasavertaisuuden periaate kuuluu näin:
“Teko on väärin, jos joku teon vaikutuksia kokeva henkilö on eri mieltä siitä periaatteesta, jonka perusteella teko on tehty.” (Scanlon, oppikirjasta Idea 2, Otava)
Pohdi sopimusetiikan toteutumista Bergrothin elokuvassa Angelan ja Annan kuvatessa asiakkaitaan salaa.

9. Bergrothin elokuva nostaa esille kysymyksen ihmisen tulevaisuudesta. Vastaa perustellen jompaankumpaan:
a. Onko ihmisellä vapautta suhteessa menneisyyteensä vai determinoiko eli määrääkö ihmisen menneisyys hänen kohtalonsa?
b. Onko ihmisellä eksistentiaalifilosofian painottamaa vapautta luoda oma olemuksensa ja elämänkaarensa?