keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Arvot ohjaavat elämän tiellä

1. a) Tehkää jokaiselle elokuvan henkilölle ”arvokartoitus” miettikää mitä hänestä ja hänen arvoistaan voitte elokuvan perusteella päätellä. Ihmisen arvot ja arvostukset määräävät hänen päämääräänsä. Mitä elokuvan henkilöiden arvoista voidaan sanoa heidän toimintansa päämäärien perusteella? Mitä heidän tekonsa kertovat arvoista niiden takana? Miettikää omia päämääriänne ja arvoja niiden takana. Mitkä arvot ohjaavat elämäänne ja valintojanne? Mistä luulette arvojenne tulevan?

b) Etsikää elokuvasta esimerkkejä seuraavista arvoista: Hedonistiset arvot eli mielihyväarvot, moraaliarvot, esteettiset arvot eli kauneusarvot, valtaan liittyvät arvot, sosiaaliset arvot, taloudelliset arvot. Esim. taloudellinen arvo ilmenee vauraana elämäntapana, jolloin raha on päämäärä. Syrjähyppy voisi olla esimerkki hedonistisista arvoista.

2. Kun puhutaan arvoista, voidaan puhua myös elämänsuunnitelmasta, jossa ihmisen arvot näkyvät. Elämänsuunnitelman ydin on rooli, jonka ihminen kokee omakseen. Tähän liittyvistä periaatteista, teoista ja arvoista elämänsuunnitelma muodostuu. Kun ihmisellä on elämänsuunnitelma, hän pyrkii elämään arvojensa mukaisesti. Ajatelkaa elämänsuunnitelmaa karttana ja piirtäkää oma elämänsuunnitelmanne, mikä on sen lähtöpiste ja päämäärää? Millaisia tienviittoja matkalta löytyy? Pohtikaa millaista elämänsuunnitelmaa elokuvan henkilöiden teot ja arvot ilmaisevat?

3. a) Jokelan tragedia on herättänyt keskustelua filosofian opetuksen lisäksi myös yhteiskunnan arvoista. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla Ossi Hiisiö julisti kirjoituksessaan Yli-ihmiset vaikuttavat yhteiskunnassamme (HS 25.11.2007) hyvinvointivaltion olevan mennyttä. Hän kiteyttää näkemyksensä yhteiskunnan tilasta näin:

”Joka tapauksessa me kai tajuamme, että koulussa opittujen ja juhlapuheissa kuvailtujen arvojen ja todellisten vallitsevien arvojen välillä on paha ristiriita. Siinä on fiksuimmillakin nuorilla sulattelemista. Aikuiset ovat jo sopeutuneet. Itse asiassa me elämme yli-ihmisyhteiskunnassa. Kuten vasta ilmestynyt tutkimus (talouskasvun hedelmät – kuka sai ja kuka jäi ilman) todistaa, kymmenesosa kansalaisista muodostaa yläluokan, jonka tuloilla, varallisuudella ja ilmeisesti myös vaikutusvallalla ei ole mitään rajaa.”

Kirjoittakaa oma vastineenne mielipidekirjoitukseen, mikä on oma näkemyksenne yhteiskunnan arvoista ja paljon puhutusta arvokriisistä?

Yhteisöetiikan mukaan yhteiskunnan sisältämä kulttuuri määrää arvot, jotka ihminen saa kulttuuriin syntyessään. Millaiset arvot te olette saaneet kulttuuristamme? Oletteko saaneet arvojanne myös muualta? Pohtikaa millaiset arvot vallitsevat maailmassa, jossa Mustan jään henkilöt elävät. Miettikää erityisesti perheeseen, avioliittoon ja parisuhteeseen liittyviä arvoja ja miten ne ilmenevät elokuvassa. Heijastaako elokuva mielestänne nykymaailman arvoja tai arvokriisiä, millä tavalla?

b) Mitä tarkoitetaan Humen lailla, jota kutsutaan myös Humen giljotiiniksi? Arvoja ei voi johtaa faktoista järkiperusteisesti. Järki ei siis voi olla moraalisesti velvoittavaa. Moraalista hyvää ja pahaa ei myöskään voi havaita teoissa. Järjen sijaan tunne antaa ihmiselle arvot ja elämän päämäärät. Humen mukaan ihmiset oppivat pitämään esim. kasvatuksen kautta joitakin asioita hyvinä, toisia pahoina.

4. a) Moraalinen pohdinta edellyttää vapautta, joka sisältää vastuun vapaasti tehdyistä valinnoista. Elokuvan henkilöt ovat myös vapaan tahdon omaavia yksilöitä, jotka viime kädessä joutuvat kantamaan vastuun valinnoistaan. Elokuvasta nousee esiin monia etiikan kannalta olennaisia teemoja. Pohtikaa vihan, koston, valehtelun, pettämisen ja anteeksiannon kysymyksiä etsimällä esimerkkejä elokuvasta. Mitä muita eettisiä teemoja nostaisitte elokuvasta esiin?

b) Yksi elokuvan ytimessä olevia asioita on valehtelu, joka aiheuttaa monet elokuvan ristiriidoista ja solmuista. Mitkä ovat elokuvan henkilöiden valehtelun motiivit? Elokuva alkaa Leon valheella kun hän kieltää pettäneensä Saara-vaimoaan, joka epäilee miestään suhteesta. Selitä miehen toiminta käytännöllisen päättelyn rakenteen kautta. Leon valehteluun johtaa käytännöllinen päättely. Käytännöllisen päättelyn rakenteessa ensin ilmaistaan halun, jota seuraa tieto ja uskomus jotka johtavat tekoon. Elokuvan tapauksessa Leo ei halua että Saara saa selville hänen uskottomuutensa ja hän uskoo ainoastaan valehtelun estävän ikävät seuraukset tätä käytännöllisen päättelyn ketjun päättää teko eli valehtelu.

c) Mitä tarkoitetaan vastuulla? Mitä on moraalinen vastuu? Onko tilannetta jossa tarkoitus pyhittää keinot? Etsikää vastauksia kysymyksiin pohtimalla kysymyksiä elokuvan ja sen henkilöiden toiminnan kautta.

d) Mitä tarkoitetaan eettisen vastuun laajenevilla kehillä? piirtäkää jokaisen elokuvan henkilön eettisen vastuun kehä. Ajatus eettisen vastuun laajenevista kehistä on peräisin stoalaisuudesta. Sen mukaan ensimmäisen kehän ”minästä” eettinen vastuu laajenee perheeseen, sukuun, maanmiehiin, muihin ihmisiin, luontoon ja maailmankaikkeuteen.

e) Mitä tarkoitetaan altruismilla, egoismilla ja egosentrismillä. Etsi elokuvasta esimerkkejä näistä. Altruismilla tarkoitetaan muiden ihmisten huomioon ottamista. Egoistille hän itse on maailman tärkein ihminen jonka vapaus, halut ja toiminta ovat hänen mielestään tärkeämpiä kuin muiden. Egoisti ajattelee vain itseään eikä välitä muista. Tällainen ajattelu on egosentrismiä eli itsekkyyttä. Elokuvassa Leo voidaan nähdä egoistina jonka maailma pyörii hänen itsensä ympärillä ja muut ovat olemassa vain hänen halujaan varten.

f) Sana vapaus herättää varmasti monenlaisia mielleyhtymiä, ehkä ajattelet olevasi vapaa kuin taivaan lintu tai voihan vapaus olla vankilakin. Filosofiassa vapauden käsite on tärkeä, Vapauden on sanottu olevan ihanteista suurin. Keskustelkaa yhdessä mitä vapaus teille merkitsee ja mitä vapaus oikeastaan on.

Vapaus liittyy ihmisen mahdollisuuteen tehdä valintoja ja päättää tekemisistään sekä myös ottaa niistä vastuu. Yksilön voidaan katsoa olevan vapaa silloin kun mikään ulkoinen ei määrää hänen tekemisiään. Toisaalta vapaudenkin voidaan kollektivismin hengessä katsoa olevan yhteisön puitteissa toteutuvaa. Vapaus voidaan jaotella sosiaaliseen vapauteen (toiminnan ulkoisten esteiden puuttuminen), tahdon vapauteen (ihminen voi toimia toisinkin kuin itse asiassa toimi), autonomiaan (ihminen on itsenäinen ja hän toimii omilla ehdoillaan) ja eettiseen/moraaliseen vapauteen (kun ihminen valitsee oikein hän on moraalisesti vapaa, väärin valinta merkitsee vapauden menettämistä.)

Mitä vapauden lajeja löydät elokuvasta?