keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Onnenonkija-elokuvan oppimateriaali on suunniteltu perusopetuksen yhdeksännelle luokalle ja lukioon. Jokaisesta oppimateriaalin teema-alueesta löytyvät omat tehtävänsä perusopetukseen ja lukioon.

Oppimateriaali painottuu kuluttajakasvatukseen ja käsittelee seuraavia teemoja: kaupallinen viestintä ja kaupallisen viestinnän lukutaito, kulutuskulttuuri, kulutus ja elämäntapa, kulutustottumukset, rahan käyttö, taloudenpito, mistä apua talouden ongelmiin, tulevaisuuden suunnittelu, ammatinvalinta, yrittäjyys, itsensä elättäminen, hyvinvointia edistävä elämäntapa, bloggaaminen.

Oppimateriaalissa on käsitelty vuonna 2016 voimaan tulevien perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin, äidinkielen ja kuvataiteen opetuksen tavoitteita:

Perusopetus

  • ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä
  • ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan
  • kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
  • ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Lukio

  • osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä sekä etsiä ja valikoida tilanteeseen sopivan tietolähteen
  • pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
  • osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
  • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa