keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan oppimateriaalipaketin tarkoituksena on opettaa oppilaille motivoivasti erityisesti kuudennen luokan sisältöjä ympäristöopin, historian sekä elämäkatsomustiedon oppiaineiden osalta. Oppilas oppii Pohjois-Amerikan maantieteestä keskeisimmät asiat ja Pohjois-Amerikan eläimistön tunnuspiirteet sekä oppilas kertaa ravintoketjun merkityksen luonnossa. Historian osalta oppilas oppii ymmärtämään muutosta suhteessa siihen, miten Pohjois-Amerikka asutettiin sekä oppii empatiataitoja ymmärtääkseen syitä ja seurauksia, miksi kultakuumeryntäys tapahtui Pohjois-Amerikassa 1800–1900-lukujen taitteessa. Historian ja elämänkatsomustiedon osalta oppilas oppii ymmärtämään vieraita kulttuureja intiaanien elämään ja heidän historiaansa tutustumalla. Oppilas lisäksi oppii luonnonuskontojen keskeisiä tunnuspiirteitä. Äidinkielen osalta oppilas oppii vertailemaan lukemaansa teosta teoksesta tehtyyn elokuvaversioon sekä oppii seikkailukirjallisuuden piirteitä kirjallisuudenlajityyppinä.

Oppimateriaalipaketin tehtävät tukevat seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

Ympäristöopin osuuden osalta tavoitteena on ohjata oppilasta

 • käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä vastuullisesti ja turvallisesti.
 • luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen.
 • maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa.

Historian osuuden osalta tavoitteena on, että

 • oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.
 • auttaa oppilasta käyttämään erilaisia historiallisia käsitteitä sekä tunnistamaan historian ajanjakson ja antamaan esimerkkejä aikakaudelle tyypillisistä piirteistä.
 • oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän toiminnan motiiveja.
 • oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa kuvata esimerkiksi Pohjois-Amerikan historian avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.
 • oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Elämänkatsomustiedon osuuden osalta tavoitteena on,

 • edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan.
 • ohjata oppilas tutustumaan maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.
 •  tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään.

Äidinkielen osuuden osalta tavoitteena on,

 • kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen.
 • tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia oman kulttuurin tuottamiseen.
 • ohjata oppilasta tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.
 • opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.
 • kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta kohtaan luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen.