keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Pakolaisuuden sanasto
Jakakaa luokka kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmä saa tehtäväkseen selvittää, mitä tarkoittaa yksi seuraavista sanoista:

  • Paperiton
  • Turvapaikanhakija
  • Pakolainen

Tehtävä toteutetaan kahdessa osassa. Ensin ryhmä kirjoittaa yhdessä, millaisia mielikuvia ryhmäläisillä on heidän saamastaan sanasta, siis mitä ryhmä ajattelee sen tarkoittavan. Seuraavaksi ryhmä käy etsimässä erilaisista internetlähteistä, mitä sanalla tarkoitetaan. Ryhmä kirjoittaa lähteiden perusteella lyhyen kuvauksen sanan merkityksestä. Sanaselitykset jaetaan luokalle.

2. Keskustelkaa luokan kesken edellisen tehtävän sanoista. Millä tavalla ne eroavat toisistaan? Millaisissa yhteyksissä sanoja käytetään? Katsokaa esimerkkejä sosiaalisessa mediassa käydyistä keskusteluista tai perinteisen median julkaisuista.  Esiintyvätkö sanat useammin kielteisissä vai myönteisissä asiayhteyksissä?

Poimikaa yksi lehtijuttu, blogi tai sosiaalisen median keskustelu esimerkiksi siitä, millaisissa yhteyksissä ryhmänne sanaa käytetään. Jakakaa esimerkkinne luokalle. Keskustelkaa.


Lisätietoa

Paperiton
Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka elää Suomessa ilman laillista oleskeluoikeutta. Oleskelu ei siis ole viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Pelkkä passin tai henkilötodistuksen puuttuminen ei tee ihmisestä paperitonta. Paperittomuutta ei määritellä erikseen laissa tai asetuksissa ja eri tahoilla onkin paperittomuudelle eri määritelmiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan paperittomat ihmiset muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryhmän, jonka elämää vaikeuttavat muun muassa sairaudet ja puutteellinen terveydenhuolto, asuinolosuhteet sekä köyhyys.

Turvapaikanhakija
Suomi on ratifioinut YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen. Tämä tarkoittaa, että Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan joko pakolaisasemaa tai toissijaista suojeluasemaa. Ulkomaalaislaissa on säännökset perusteista ja menettelyistä, joilla kansainvälistä suojelua annetaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja turvaa vieraasta valtiosta. Viranomaiset tutkivat, onko henkilöllä oikeutta turvapaikkaan. Jos turvapaikan saamisen ehdot eivät täyty, voi henkilö saada Suomessa suojelua toissijaisen suojelun perusteella, jos häntä uhkaa muu todellinen vakava vaara kuin turvapaikan perusteena oleva vaino

Pakolainen
Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Pakolaisaseman voi saada Suomessa joko myönnetyn turvapaikan tai pakolaiskiintiön kautta. Suomi vastaanottaa pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n määrittämiä henkilöitä. Eduskunta päättää Suomen pakolaiskiintiön, joka on viime vuosina ollut 750.
 

Lähteitä

Suomen Pakolaisapu, katsottu 4.10.2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, katsottu 4.10.2018

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, katsottu 4.10.2018

Ulkomaalaislaki, katsottu 4.10.2018

 

 

 

 

 

Elokuvan jälkeen