keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Mind map ihmisoikeuksiin liittyvistä teemoista

Mind map luokassa

Kirjoita taululle/kalvolle seuraavat käsitteet. Mitä ne oppilaiden mielestä tarkoittavat ja mitä niistä voi seurata? Käsitteiden alla tietoa tueksi keskustelulle.

 

Järjestetty/pakkoavioliitto ja moniavioisuus

Sovitulla avioliitolla, järjestetyllä avioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, jonka osapuolet on määrännyt yhteen jokin ulkopuolinen taho, tavallisesti naimisiin menevien puolisoiden vanhemmat. Toisinaan avioliiton järjestämisessä ei välitetä lainkaan morsiamen ja sulhasen mielipiteistä, vaan heidät pakotetaan avioliittoon.

Polygamia eli moniavioisuus onavioliiton muoto, jossa yhdellä (tavallisesti miehellä) on useita puolisoita samanaikaisesti. Moniavioisuus on yleensä tyypillistä lähinnä ylhäisöpiireille. Pääosa väestöstä elää yksiavioisuudessa sellaisissakin yhteiskunnissa, joissa moniavioisuus on sallittua.

Linkkejä:

Yleistietoa:

http://www.mll.fi/nuortennetti/monikulttuurisuus/seurustelu_ja_avioituminen/jarjestetty_avioliitto_ja_pakkoa/

http://www.kolumbus.fi/akkaryhma/naisraportti.html#Pakkoavioliitot%20ja%20kunniamurhat

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sovittu_avioliitto

ESF: Pakkoavioliitto rikkoo lapsuuden

 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ihmisoikeutena

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu Maailman seksuaaliterveyden maailmanjärjestön laatimaan seksuaalioikeuksien julistukseen (WAS 1999), jonka mukaan seksuaalioikeudet ovat perustavaa laatua olevia ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Seksuaalioikeudet kuuluvat näin jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina, ja kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Seksuaalisella itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyen. Jokaisella on oikeus oman kehon hallintaan, eikä kenenkään tule sietää fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa miltään taholta. Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa psyykkistä väkivaltaa voi olla esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu, häirintä ja nimittely. Seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluu myös oikeus tuntea ja ilmaista omia tunteitaan sekä oikeus olla tulematta syrjityksi sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

Linkkejä:

Tietoa seksuaalioikeuksista

Nettitukinaisen materiaalia nuorille

Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (WAS) vuosituhatjulistus

Julkaisu tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksista

Fredi – Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

 

Yhteisöllinen, patriarkaalinen kulttuuri

Yhteisöllisessä kulttuurissayksilöt ovat osa suurempaa kokonaisuutta, yhteisöä, jonka normit vaikuttavat olennaisesti yksittäisten ihmisten elämään.  Yhteisöllisessä kulttuurissa yhteisön päämäärät, tarpeet ja edut ovat tärkeämpiä kuin yksittäisten ihmisten. Yhteisö edellyttää jäseniltään tietynlaista käyttäytymistä ja tarjoaa toisaalta tarvittaessa myös suojaa.

Patriarkaalisella kulttuurillatarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa miehet ovat sukupuolensa takia etuoikeutetussa asemassa. Patriarkaalisessa kulttuurissa miehet sääntelevät yhteisön normeja, myös esimerkiksi suhtautumista naisen seksuaalisuuteen. Patriarkaaliset rakenteet huonontavat naisten mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja näin kaventavat naisten itsemääräämisoikeutta. Yhteisöllisessä, patriarkaalisessa kulttuurissa säädeltyjä normeja tulee kaikkien yhteisön jäsenten noudattaa, vaikka vain miehet osallistuvat niiden määrittelyyn.

Linkkejä:

Yleistietoa

 

Sukupuoliroolit

Sukupuolirooleilla tarkoitetaan tietyn sosiaalisen sukupuolen mukaisiin odotuksiin ja käsityksiin liittyvää käyttäytymistä. Sukupuoliroolit ovat opittuja käyttäytymismalleja, jotka voivat olla eri yhteisöissä ja kulttuureissa erilaisia. Sukupuolirooleja perustellaan osin naisen ja miehen biologisilla eroilla, mutta kokonaisuudessaan ne ovat sosiaalisesti tuotettuja ja siten myös jatkuvassa muutoksessa.

Sukupuoliroolit liittyvät ennen kaikkea yhteiskunnalliseen työnjakoon. Tiettyjen ominaisuuksien tai taitojen liittäminen tiettyyn sukupuoleen vahvistaa perinteisiä sukupuolirooleja, jotka näin rajoittavat ja määrittävät ihmisten elämää ja käyttäytymistä. Naissukupuoleen perinteisesti liitettyjä ominaisuuksia ovat olleet esimerkiksi hoivaavuus, kiltteys, passiivisuus ja rauhallisuus, siinä missä miehen ominaisuuksina on pidetty voimaa, aggressiivisuutta, aktiivisuutta ja valtaa.

Sukupuolirooleja korostetaan paitsi käytöksellä, myös esimerkiksi pukeutumisella. Sukupuoliroolit sisältävät odotuksia tietynlaisesta käyttäytymisestä, mikä kaventaa naisen ja miehen olemisen mahdollisuuksia. Sukupuoleen liittyvien odotusten näkyväksi tekemisen ja niiden kyseenalaistamisen sekä vallitsevien sukupuoliroolien purkamisen kautta voidaan lisätä ihmisten vapautta olla ja toimia.

Linkkejä:

Yleistietoa:

http://global.finland.fi/gender/ngo/peruskasitteet.htm

 

Köyhyys

Absoluuttinen köyhyys: Kehitysmaiden köyhyys on yleensä absoluuttista köyhyyttä, mikä tarkoittaa ravinnon, vaatetuksen ja asumuksen puutetta tai vajavaisuutta. Köyhyyteen liittyy usein aliravitsemusta, nälkää ja sairauksia.

Suhteellinen köyhyys: Teollisuusmaiden köyhyys on lähinnä suhteellista köyhyyttä. Suhteellinen köyhyys on yksilön tai ryhmän huono-osaisuutta muihin verrattuna. Se on kykenemättömyyttä saavuttaa yhteiskunnassa yleisesti odotettua, minimiksi katsottua elintasoa, mikä yleensä tarkoittaa yhteiskunnan keskimääräistä elintasoa. Käsitys vähimmäiselintasosta vaihtelee eri yhteiskunnissa ja eri aikoina.

Köyhyydessä on kysymys ihmisen toimintakyvyn rajoituksista. Köyhyys merkitsee sitä, että ihminen ei kykene huolehtimaan omista perustarpeistaan. Köyhyys voi johtaa ihmisarvoisen elämän perusedellytysten, esimerkiksi koulutuksen tai terveydenhoidon puutteeseen. Monilta puuttuvat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Köyhyys on pahin uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle. Köyhyyden vastainen taistelu ja taloudellisten erojen lisääntyminen ovat ihmisoikeustyön suurimmat tulevaisuuden haasteet. Päivittäin yli 30 000 lasta kuolee sen vuoksi, ettei heidän perusoikeuksiaan ole turvattu – suurin osa heistä köyhyyden aiheuttamista syistä.

Maailmanpankin mukaan alle 1,25 dollarilla päivässä toimeen tulevat ovat äärimmäisen köyhiä, alle 2 dollarilla elävät köyhiä. Nimikkeiden alle mahtuu 3 000 000 000 ihmistä.

Linkkejä:

Yleistietoa:

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=koyhyys

http://www.globaalikasvatus.fi/viittomakieli/ihmisoikeudet

Tehtäviä koululaisille:

 http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/afg_tavoite1

http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/vuosituhattavoitteet_tehtavat

 

Artikkeli: ”Mitä köyhyys on kehitysmaissa?”

Artikkeli: ”Köyhyyttä ei ratkaista rahalla” 

 

Koulutus

Koulutuksella pyritään tarjoamaan tietoja tai taitoja yleissivistävästi tai ammatillisesti. Oppivelvollisuudella ymmärretään nykyaikaisissa yhteiskunnissa kaikille kansalaisille asetettua velvollisuutta hankkia itselleen tietty perussivistys.

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että koulutuksen puute sekä miehillä että naisilla on usein epäsuorasti syynä erilaisiin suuriin ongelmiin, kuten AIDS:in leviämiseen, korruptioon, rikollisuuteen, syrjintään ja yhteiskunnalliseen epävakauteen sekä köyhyyden jatkumiseen. Köyhissä maissa erityisesti tyttöjen on usein vaikeaa tai mahdotonta päästä kouluun. Koulutuksen puute estää heitä tulemasta tietoisiksi omista oikeuksistaan, kuten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Linkkejä:

Yleistietoa koulutuksesta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_education

http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15804&contentlan=1&culture=fi-FI

Artikkeleja aiheesta koulutus ja kehitysmaat