keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

YK:n lasten oikeuksien sopimus

 • Kerratkaa yhdessä aluksi, mitä sana oikeus tarkoittaa. Jakakaa luokka sitten kolmen oppilaan ryhmiin. Jokainen ryhmä kirjaa ylös ajatuskarttaan, mitä oikeuksia lapsilla ja nuorilla tulisi olla. Käydään yhdkessä jokaisen ryhmän tuotokset läpi, jonka jälkeen ollaan valmiita perehtymään YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Tehtävän aikana voi esillä olla virikkeenä erilaisia esineitä, jotka liittyvät lasten oikeuksiin. Esineitä voivat olla esimerkiksi jokin lelu, tyyny, paperille piirretty sydän, välipalapatukka, Kela-kortti, kotiavain, vaatekappale, kuva perheestä, lääkepakkaus, koulukirja, sanomalehti tai kännykkä. Lopuksi voidaan pohtia, miten esillä olevat esineet liittyvät lasten oikeuksiin.
   
 • Lukekaa yhdessä seuraava tietoteksti:
  Lastensuojelutoimet perustuvat lastensuojelulakiin. Lain tarkoituksena on turvata lapsille oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja monipuoliseen elämään ja kasvuun. Lastensuojelulain lisäksi lasten asemaa on turvaamassa YK:n lasten oikeuksien sopimus. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, johon kuuluu oikeus kasvaa, käydä koulua, leikkiä ja osallistua. Jokaisella lapsella on myös oikeus suojaan ja huolenpitoon.

  Kaikki lapsia koskevat oikeudet on koottu Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla katsomatta heidän taustaansa. Tämä ihmisoikeussopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

  Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin tunnustettu ja hyväksytty YK:n sopimus. Sopimuksen on hyväksynyt lähes kaikki maailman valtiot, mikä velvoittaa valtioita yhtä vahvasti kuin laki. Suomi on hyväksynyt sopimuksen vuonna 1991. Ainoastaan Yhdysvallat ei ole ratifioinut eli hyväksynyt sopimusta.

  YK valvoo lapsen oikeuksien toteutumista. Myös monet humanitääriset järjestöt seuraavat oikeuksien toteutumista.

  Lasten oikeuksien sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.
   

 • Lukekaa tiivistelmä Lasten oikeuksien sopimuksesta. Artiklat voi myös tulostaa ja kiinnittää seinille ympäri luokkahuonetta, josta oppilaat käyvät lukemassa artiklat. Artiklat voi myös tulostaa luokkaan QR-koodein.

Luettuanne artiklat, keskustelkaa ja pohtikaa:

 • Kuinka monta artiklaa sopimukseen kuuluu?
 • Mitkä mielestäsi ovat viisi kaikkein tärkeintä oikeutta? Perustele.
 • Pohdi, voiko lapsen oikeuksista puhua erikseen vai liittyvätkö ne yhteen.
 • Pohdi, miksi lasten ja nuorten on hyvä tietää Lasten oikeuksien sopimuksesta.
 • Kenelle tietoa Lasten oikeuksien sopimuksesta tulisi jakaa?
 • Mitä merkitystä sopimuksella on aikuisille? Perustele.
 • Muuttaisitko sopimuksessa jotain kohtaan? Perustele.
 • Pohdi, toteutuvatko kaikki artiklat Suomessa.
 • Miten Lasten oikeuksien sopimus näkyy Suomessa?
 • Miksi sopimus on merkittävä kansainvälisesti?
 • Selvitä, miksi Yhdysvallat ei ole ratifioinut Lapsen oikeuksien sopimusta.
 • Selvitä, milloin vietetään Lapsen oikeuksien päivää.

Lopuksi tehkää mielipidejana Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloiden toteutumisesta Suomessa. Janan toinen pää edustaa näkemystä siitä, että oikeus toteutuu täysin ja toinen pää edustaa näkemystä siitä, että oikeus ei toteudu lainkaan. Opettaja lukee etukäteen valitsemansa artiklat oppilaille ja oppilaat liikkuvat janalle oman näkemyksensä mukaisesti. Seuraavaksi tehkää toinen kierros, jossa pohditaan  oikeuksien toteutumista globaalisti eli maailmanlaajuisesti. Lopuksi keskustelkaa ja vertailkaa, mitä huomioita teitte kahden eri janan tuloksista.

Lapsen ja nuoren perustarpeet

Elokuvassa Simon esittelee Kesäkurpitsalle lastenkodin lapsia ja kertoo heidän historiastaan ja siitä, miten he ovat päätyneet lastenkotiin. Lopuksi Simon toteaa, ettei kaikille heille riittänyt rakkautta jaettavaksi.

Maailmassa kaikilla lapsilla on yhteisiä perustarpeita. Jokainen lapsi tarvitsee elämäänsä luotettavan aikuisen, jonka kanssa voi muodostaa lämpimän ja kestävän ihmissuhteen. Jokainen lapsi tarvitsee tältä aikuiselta rakkautta, huolenpitoa, luottamusta, hyväksytyksi tulemista sekä turvallisia rajoja johdonmukaisesti. Kun lapsen tarpeisiin vastataan, lapsi kokee itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Lapsen perusturvallisuus ja itsetunto kehittyy tässä läheisessä ihmissuhteessa aikuiseen.

 • Keskustelkaa ensin parin kanssa siitä, minkälainen on hyvä läheinen aikuinen. Voitte halutessanne kirjata ajatuksianne ylös paperille. Jutelkaa luokassa yhdessä siitä, minkälainen on hyvä läheinen aikuinen. 
   
 • Keskustelun jälkeen jakautukaa pieniin ryhmiin (3-4 hlö). Kuvatkaa ryhmissä lyhyt video, jossa jokainen sanoo vuoronperään pari tärkeää asiaa, mitä tarvitsee läheiseltä aikuiselta. Esimerkiksi yksi sanoo: ”Haluan, että iloitset, kun olen onnistunut harrastuksessani.”, johon toinen jatkaa ”Tarvitsen sinulta välillä lohduttavaa olkapäätä.” ja niin edelleen. Lopuksi kaikkien ryhmien kuvatut videot katsotaan. Videot voidaan halutessaan myös jakaa huoltajille. Jos videon ottaminen tuntuu liian haasteelliselta, voidaan sama tehtävä toteuttaa siten, että ryhmissä otetaan jokaisesta oppilaasta valokuva, jolla on käsinkirjoitettu kyltti edessä, jossa lukee oppilaan valitsema lause.
   
 • Seuraavaksi kirjoita kirje, jossa kerrot, mitä sinä tarvitset, haluat ja odotat siltä aikuiselta, joka on elämässäsi läheinen. Voit kirjoittaa kirjeen sillä ajatuksella, että annat kirjeen hänelle tai voit kirjoittaa kirjeen siten, ettet anna sitä muiden luettavaksi.

Mikko Innanen on selvittänyt väitöskirjatutkimuksessaan (2001) lukioikäisten muistoja tärkeimmistä lapsuuden kokemuksistaan. Usein tärkeimpänä mieleen jääneitä asioita olivat arjen tavalliset yhteiset tekemiset kuten kauppareissut, tv:n katseleminen tai ruuanlaitto. Tärkeää on myös ollut kokemus aikuisen kiireettömästä huomiosta ja kahdenkeskeinen aika aikuisen kanssa. Usein myös oppimistilanteet ovat jääneet mieleen. Lukioikäisillä oli jäänyt myös mieleen tunne siitä, että aikuinen on luonut lapselle rajoja ja luonut turvaa.

 • Kirjoita tai piirrä itsellesi sarjakuvaruutuihin tai vapaasti piirustuspaperille lapsuudestasi tärkeimpiä kokemuksia ja hetkiä, jolloin olet ollut yhdessä sinulle läheisen aikuisen kanssa.

Pohtikaa ja listatkaa yhdessä, miten elokuvassa toteutui lapsien tavallinen arki, yhdessäolo sekä kiireetön aika.

 • Mitkä tekijät edesauttoivat tavallisen arjen toteutumista lapsille?
 • Mitkä tekijät loivat tunnetta kiireettömästä yhdessäolosta?