keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuva käsittelee rankkoja ja vaikeasti lähestyttäviä aiheita turvallisesti ja lämminhenkisesti orvoksi jääneen 9-vuotiaan päähenkilön kautta.

Elokuvassa sivuttavia vaikeita asioita ovat muun muassa päähenkilön huoli siitä, että on aiheuttanut tahtomattaan äitinsä kuoleman, alkoholismi, vanhempien huumeiden käyttö ja insesti. Elokuvassa myös tuodaan esiin kuinka vaikeaa lapsuuttaan elävät lapset oireilevat. Elokuva kuitenkin keskittyy kuvaamaan pääasiassa lastenkodin arkea ja korostamaan sitä, kuinka lapset saavat elämäänsä turvaa ja huolenpitoa muilta aikuisilta, kuten lastenkodin ohjaajilta sekä poliisivirkailijalta, josta lopulta tulee kahden lapsen adoptiovanhempi. Lapset rakentavatkin elokuvassa vähitellen luottamusta aikuisiin. Elokuva käsittelee myös sitä, miten lapset saavat tukea ystäviltään.

Elokuva herättää keskustelua ja laajentaa oppilaan maailmankuvaa rikkomalla stereotypioita ja nostamalla elokuvan päähenkilöiksi epätyypillisiä hahmoja. Elokuvassa käsitellään vaikeita aiheita lapsen näkökulmasta korostaen hyvien ihmissuhdemallien tärkeyttä sekä ystävyyden merkitystä. Kaikki henkilöt elokuvassa ovat erittäin inhimillisiä ja lähestyttäviä. Muun muassa Raymond ja Simon tarjoavat hyviä roolimalleja tehdessään empaattisia ja hyviä ratkaisuja muiden eteen. Animaatio on tehty stop motion –tekniikalla, mikä tarjoaa paljon mielikuvituksen aineksia katsojalle.

Oppimateriaali käsittelee lastensuojelun periaatteita sekä huostaanottoa ja lapsen sijoittamista toiseen kotiin sekä adoptiota. Lisäksi oppimateriaali tarjoaa tietoa siitä, mistä vaikeassa tilanteessa olevat lapset ja nuoret voivat hakea tukea. Yhtenä keskeisenä teemana ovat myös lasten oikeudet sekä perustarpeet. Oppimateriaali haastaa pohtimaan myös oppilaan omaa elämää ja hyvinvointia.

Oppimateriaali sisältää erilaisia pohdinta-, keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkkeinä ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten tehtäväideat ovat helposti muunnettavissa omaan opetukseen soveltuviksi. Oppimateriaalin tehtävissä hyödynnetään teknologiaa. Oppimateriaalin tehtävät vastaavat erityisesti alla oleviin tavoitteisiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteista vuosiluokilla 7–9:

  • Oppilasta kannustetaan perustelemaan omia ajatuksiaan sekä luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä.
  • Oppilas oppii kuuntelemaan itseään ja toisia sekä näkemään asioita toisin silmin.
  • Oppilasta rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä.
  • Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää sekä hyvää elämää.
  • Oppilasta tuetaan pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä.
  • Oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan.
  • Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään.
  • Tunnetaitojen kehittymistä tuetaan.
  • Oppilaan monilukutaitoa syvennetään.
  • Oppilaita kannustetaan viestintäteknologian hyödyntämiseen oppimisessa.