keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Miten autismikirjo ilmenee?

Vaikka autismikirjo ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti, on kaikkien autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä havaittavissa joitakin yhteisiä erityispiirteitä.

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Autismikirjon henkilölle voi olla vaikea ilmaista tunteitaan ja ymmärtää toisten tunteita. Hänelle voi tuottaa vaikeuksia tulkita toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta muodostaa ystävyyssuhteita tai työelämässä tarvittavia ihmissuhteita. Autistinen henkilö ei välttämättä näytä tunteitaan ulospäin ja saattaa joskus käyttäytyä odottamattomasti vuorovaikutustilanteissa.

Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeutta katsekontaktin muodostamisessa sekä erilainen tapa reagoida ilmeillä ja eleillä. Hän saattaa lisäksi hakeutua pois muiden ihmisten läheisyydestä, koska kokee ihmispaljouden kuormittavana. 

Autismikirjon henkilöllä voi olla eriasteisia vaikeuksia ymmärtää ja käyttää kieltä sekä tulkita eleitä ja ilmeitä. Hän voi ymmärtää puhetta kirjaimellisesti, eikä välttämättä havaitse esimerkiksi sarkasmia. Autistinen ihminen voi keskustellessaan toisen kanssa ilmehtiä tai elehtiä epätavallisesti ja hänellä voi olla vaikeuksia sekä käsitellä että muistaa puhuttua asiaa. Osalla autismikirjon henkilöistä voi puhe olla hyvin rajoittunutta tai puuttua kokonaan. Heille on tärkeää saada ohjausta ja opetusta puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytöstä. Tarkoituksena on löytää autistiselle henkilölle kommunikointitapa, jolla hän voi ilmaista itseään ja tulee ympäristössään ymmärretyksi. Yksilöllisen kommunikointitavan löytäminen ja vahvistaminen on osa autistisen henkilön peruskuntoutusta.

Lisää tietoa kommunikaation tukemisesta

Aistit

Autismikirjon henkilöllä aistien välittämä tieto ja niiden tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. Hän voi olla yli- tai aliherkkä eri aistimuksille, kuten äänille, kosketukselle, eri hajuille ja mauille sekä valolle, väreille, lämpötiloille ja kivulle. Esimerkiksi ympäristön erilaiset taustaäänet, jotka harvoin haittaavat muita ihmisiä, voivat autismikirjon henkilöstä kuulostaa varsin kovilta ja häiritseviltä. Tämä voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja tuntua jopa fyysisenä kipuna. Autismikirjon henkilö saattaa kokea aistimaailmansa valtavana rikkautena ja voimavara aistisäätelyyn liittyvistä ongelmista huolimatta.

Autismin kirjon elämänkaarella – videoiden kolmannessa osassa Meri Lähteenoksa kertoo aisteihin liittyvistä erityispiirteistä (Autismiliitto)

Aistien kuormittuminen

Vastaanotamme aistiemme avulla tietoa sekä kehomme sisältä että ulkopuolisesta maailmasta. Aistimme kertovat milloin meillä on kuuma tai kylmä, milloin ruoka tuoksuu ja kuuluuko tai näkyykö ympärillämme jotain, johon meidän tulisi kiinnittää huomiomme. Aivojen tehtävänä on luoda järjestystä tähän vastaanottamaamme tietoon. Tätä kutsutaan sensoriseksi integraatioksi. Autismikirjon henkilöillä tämä tiedon vastaanottaminen poikkeaa tavallisesta ja aistikanavat ylikuormittuvat helposti. Aistien ylikuormittuminen voi johtaa myös tilanteisiin, jossa autismikirjon henkilö pyrkii säätelemään aistikuormitusta esimerkiksi satuttamalla itseään.

The National Autistic Societyn video ”Can you make it to the end?” kuvaa autismikirjon henkilön aistikuormitusta

Stressiherkkyys

Ihmisillä on hyvin yksilöllinen tapa sekä stressaantua että reagoida stressiin. Jotkut meistä vaikuttavat säilyttävän tasapainonsa vaikeissakin tilanteissa, kun taas toiset stressaantuvat pienemmistäkin asioista. Erilaiset elämäntapahtumat ja ulkopuolelta tulevat ärsykkeet kohottavat stressitasoa vaihtelevasti ja ovat tilannesidonnaisia. Jos stressitaso on syystä tai toisesta valmiiksi kohonnut, on uuden stressitasoa nostavan tekijän vaikutus tavallista merkittävämpi. Stressitasoa kohottavat tekijät voivat olla hyvin erityyppisiä; lyhyitä tilannesidonnaisia asioita tai tapahtumia, kuten aisteihin kohdistuvat ärsykkeet, tai pidempikestoisia, esimerkiksi muutokset elinympäristössämme. Moniin stressitasoa kohottaviin tekijöihin on mahdollista varautua ennakoinnilla.

Autismikirjon henkilön hermosto kuormittuu helposti. Kuormitusta voivat aiheuttaa mm. meluisa ympäristö, vaihtuvat ja epäselvät tilanteet sekä ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet. Siksi hänelle on tärkeä pystyä säätelemään tätä kuormitusta hakeutumalla rauhalliseen ympäristöön. Haastavaan käyttäytymiseen liittyy aina kohonnut stressitaso, joten stressin väheneminen vähentää myös haastavaa käyttäytymistä.

Miten tukea -> Mahdollistamalla autismikirjon henkilölle tilan tai paikan, jossa on mahdollista alentaa esim. aisteihin liittyvää kuormitusta (hiljainen tila tai huone).

The National Autistic Societyn video ”Make it stop” stressiherkkyydestä

Haastava käyttäytyminen

Autismikirjon henkilöillä voi joskus esiintyä haastavaa käyttäytymistä. Haastavaksi käyttäytymistä kutsutaan silloin, kun se tuottaa selkeää fyysistä, psyykkistä, taloudellista tai sosiaalista haittaa henkilölle itselleen tai ympäristölle. Haastavaan käyttäytymiseen on aina olemassa jokin syy. Monesti haastavaan käyttäytymiseen liittyvät aistien erityispiirteet, toiminnanohjauksen haasteet, vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeudet ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttama kuormittuminen. Erilaiset muutokset toimintaympäristössä, kuten uudet ihmiset tai yllättävät muutokset voivat vaikuttaa autismikirjon henkilöön huomattavan voimakkaasti. Tällöin hänen stressitasonsa nousee. Mikäli tilanne jää huomioimatta, on vaarana, että niin kutsuttu kaaosraja ylittyy ja seuraa haastavan käyttäytymisen tilanne. Haastavan käyttäytymisen vähenemiseen vaikuttaa eniten stressitilanteiden ennaltaehkäisy. Yhtä tärkeää on pohtia haastavan käyttäytymisen tilanteeseen johtaneita syitä ja tilannetta edeltäneitä tapahtumia, jotta autismikirjon henkilön kanssa voidaan opetella toisenlaista tapaa toimia.

Parasta haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyä on huomioida autismikirjon henkilön erityistarpeet aistien, toiminnanohjauksen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen osalta sekä muokata ympäristöä ja toimintatapoja autismiystävällisempään suuntaan.

Erityiset kiinnostuksen kohteet (EKKO)

Monilla autistisilla henkilöillä on erityisiä kiinnostuksen kohteita varsin varhaisesta iästä lähtien. Nämä kohteet voivat olla luonteeltaan pysyviä tai vaihdella ajan kuluessa. Kiinnostus voi liittyä esimerkiksi taiteeseen, musiikkiin, tietokoneisiin, liikennevälineisiin ja moniin muihin asioihin. Joskus mielenkiinnonkohteeksi saattaa muodostua jokin hyvin erikoinen ja epätavallinen asia. Erityiset kiinnostuksen kohteet tuotavat iloa ja onnellisuutta autismikirjon henkilön elämään.

Autismiliiton video ”Mun EKKO”

Vahvuudet ja voimavarat

Autismikirjoon liittyy myös paljon vahvuuksia ja voimavaroja. Autismikirjon henkilöllä voi olla esimerkiksi erittäin hyvä yksityiskohtien erottelukyky, hyvä oikeudentaju ja joskus myös erityinen lahjakkuus.