keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Havumetsän lapset (2024). Kuva: Veikko Kähkönen / Euphoria Film.

Metsien merkitys Suomessa 

Metsillä on suomalaisille monia merkityksiä. Myös elokuvassa metsä nähdään monista eri näkökulmista.  

 • Keskustele muutama minuutti parisi kanssa, mitä teille tulee mieleen sanasta metsä. Miettikää, mitä metsä merkitsee teille itsellenne, entä laajemmin ihmisille tai muille lajeille. 
 • Kootkaa keskusteluissa tulleita ajatuksia koko ryhmän voimin taululle.  
 • Mitkä mieleen tulleista asioista liittyvät ihmisen toimintaan metsissä ja mihin ihminen ei ole lainkaan osallisena? Millaisia ajatuksia jako herättää teissä? 
 • Ketkä voivat omistaa metsää Suomessa? 
 • Mitä metsäyhtiöitä Suomessa on ja mitä ne tekevät? 
 • Perehtykää sanoihin: talousmetsä, sellu, avohakkuu, jatkuva kasvatus, luonnonmetsä, luonnon monimuotoisuus 

Luonnonmetsät 

Luonnonmetsistä käytetään monia termejä. Aarniometsä, ikimetsä ja luonnontilainen metsä tarkoittavat metsiä, joissa ei ole koskaan tehty hakkuita. Termiin ”luonnonmetsä” kuuluu myös luonnontilaisen kaltaiset metsät. Luonnontilaisen kaltaiset metsät ovat vanhoja ja luonnoltaan monimuotoisia metsiä, mutta eivät täysin. Talousmetsät eivät ole luonnonmetsiä. Suomen metsistä luonnontilaisiksi on luokiteltu enää 3 % ja ne ovat kaukana toisistaan ja pirstoutuneet.

Luonnonmetsissä on monen ikäistä puustoa ja puiden keski-ikä on korkea. Metsä on rakenteeltaan vaihtelevaa ja siellä on runsaasti erilaista lahopuuta ja vanhoja metsiä suosivia lajeja. Talousmetsissä on yksipuolisempi puiden ikärakenne ja lajisto sekä vähän lahopuuta. Noin 90 % Suomen metsistä on talousmetsiä. Vain noin 7 % metsistä on tiukasti suojeltua metsää.

 • Tarkastelkaa alla olevaa karttaa Suomen luonnontilaisten metsien häviämisestä. Vihreät alueet kuvaavat laajoja yhtenäisiä luonnontilaisia metsiä. 
 • Mistä luonnontilaiset metsät katosivat ensiksi? Miksi?  
 • Missä laajoja luonnontilaisia metsiä on yhä? Miksi niitä on säilynyt siellä? 
 • Selvittäkää, miksi metsien pirstoutuminen on ongelma.  
 • Mikä on eri-ikäisen puuston ja lahopuun merkitys luonnolle? 
 • Esimerkiksi elokuvan alussa kuvataan luonnontilaista metsää. Oletko sinä käynyt luonnontilaisessa metsässä? Kurkatkaa Luonnontilaiseen metsään selaamalla Helsingin sanomien Kielletty metsä -artikkelin kuvia.

Yle: Vanhat metsät ovat vähissä ja pirstaleina – sadat eliölajit vaarassa hävitä (4.6.2023)

WWF: Suomen metsät 

SLL: Näin tunnistat luonnonmetsän 

Kuvan lähde: Keto-Tokoi ja Kuuluvainen (2010): Suomalainen Aarniometsä 
(lupa julkaisuun saatu)