keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Oppitunnin tavoitteet ja opetusohjeet opettajille

Yleisiä ohjeita

Ennen ryhmätöiden aloittamista luodaan yhteiset pelisäännöt tunnille. Tarkoitus on luoda turvallinen ympäristö keskustelulle ja varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi tunnin aikana.

Kerro oppilaille, että oppituokion aikana tehdään keskustelevia ryhmätöitä jotka lisäksi puretaan yhdessä.

Tärkeää tämän teeman käsittelyssä on aina muistaa toisen ihmisen kunnioittaminen, oli tuo henkilö elokuvan päähenkilö, kadulla kohdattu tuntematon tai itselle tuttu henkilö.

Oppitunnin tavoitteet

  • Saadaan laajempi ymmärrys teemasta syrjäytyminen
  • Luodaan turvallinen oppimisympäristö haastavan asian käsittelyyn
  • Ymmärretään asioita toisen näkökulmasta

Toteutus

Oppitunnin kesto: 90 minuuttia (kaksoistunti mieluiten ilman välituntia)

Välineet: Post it -lappuja (tai muita papereita) sekä kyniä

Ennen tunnin alkua

  • Lue huolella läpi oppitunnin runko. Mieti omia näkemyksiäsi ja käsityksiäsi teemasta ja tunnin tavoitteista.
  • Mieti ryhmään kuuluvia oppilaita: onko jonkun kohdalla aihetta erityiseen sensitiivisyyteen.
  • Mieti, miten ryhmä toimii yhdessä, onko ilmapiiri turvallinen ja hyväksyvä vai arvosteleva ja rajoittava. Tarvitaanko ryhmäytymiseen aikaa?
  • Varmista, että aikaa kokonaisuuden läpikäymiseen on riittävästi!

Oppitunti toteutetaan opettajajohtoisesti, mutta tarkoituksena on käsitellä sisältöjä mahdollisimman paljon keskustelun kautta ja pureutua erityisesti oppilaiden keskuudesta esiin nouseviin teemoihin. Tunnin alussa on hyvä kerrata ryhmässä työskentelyn perussääntöjä sekä luoda yhteiset pelisäännöt asian käsittelyyn siten, että ilmapiiri on turvallinen.

Jos ryhmäkoko on suuri, on suositeltavaa hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. Tällöin opettajan kannattaa suunnitella ryhmäjako etukäteen. Keskustelutehtävän vaihtuessa kannattaa vaihtaa myös ryhmien kokoonpanoa, jolloin oppilaat saavat harjoitusta erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä.

Oppitunnin vetämiseen suositellaan työparityöskentelyä. Mahdollisuuksien mukaan opettajan työparina voi olla esimerkiksi kuraattori, terveydenhoitaja tai koululla toimiva nuorisotyöntekijä. Useamman aikuisen läsnäolo mahdollistaa oppilaiden yksilöllisemmän huomioimisen oppitunnin kuluessa ja tuo koulun työntekijöitä näkyvämmäksi osaksi oppilaiden arkea. Tällöin oppilaiden kynnys avun hakemiseen esimerkiksi kuraattorilta madaltuu. Joka tapauksessa oppilashuollon työntekijöitä on syytä informoida oppitunnin sisällöistä, mikäli jotkut oppilaat kaipaavat yksilöllistä keskustelua tai tukea oppitunnin jälkeen.

Tietoa oppitunnin sisällöstä

Oppitunti on suositeltavaa pitää yhdistelmätuntina ilman taukoa.

Teemaa lähestytään keskustellen osin pienryhmissä ja osin koko opetusryhmän kesken. Oppitunnin tavoitteet kerrotaan ennen työskentelyyn ryhtymistä. Samoin luodaan yhteiset turvallisuutta lisäävät pelisäännöt aiheen käsittelyyn. Tarkoitus on että jokainen tulee kuulluksi.

  1. Ensimmäisessä ryhmätehtävässä opiskelijat määrittelevät syrjäytymistä omasta näkökulmastaan pienryhmissä. Tämän jälkeen avataan sitä, mistä viimeaikaisessa keskustelussa nuorten syrjäytymisestä usein on ollut kyse (työn, koulutuksen, työvoimapalveluiden, armeijan ja äitiyslomien ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret = 32 000 nuorta Suomessa). Kulje seuraamassa ja ohjaamassa ryhmien työskentelyä; voit myös ottaa kantaa ja edesauttaa keskustelun syntymistä.
  2. Toisessa ryhmätyössä mietitään suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä. Tässä yhteydessä ryhmät voidaan jakaa uudelleen.
  3. Viimeiseksi pohditaan yhdessä oppilashuollon edustajan vetämänä mitä tukiverkkoja yhteiskunnasta löytyy.

Lopuksi kysytään nuorilta, millaisia ajatuksia oppitunti herätti ja tarjotaan mahdollisuus tulla keskustelemaan niistä oppilashuollon edustajan kanssa.

Tietoja opetusmenetelmistä

Opettaja vastaa opetuksesta työparinaan oppilashuollon edustaja, jolla on erityisosaamista aiheeseen. Luodaan turvallinen opetusilmapiiri ja varmistetaan se yhteisillä pelisäännöillä. Tehdään kaksi ryhmätyötä ja muuten edetään keskustellen.