keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia:

Seurausetiikka

Seurausetiikan mukaan teon moraalinen arvo määräytyy sen ennakoitavissa olevien, ennakoitujen, aiottujen tai tosiasiallisten seurausten mukaan. Seurausetiikan mukaan keinot ja niiden seuraukset pitää ottaa huomioon seurauksina. http://fi.wikipedia.org/wiki/Seurausetiikka

Elokuvassa on paljon enemmän tai vähemmän dramaattisia valintatilanteita. Toisissa tilanteissa teko on harkittu ja toisissa tilanteissa valinta tehdään tunnetilan ohjaamana tai ilman aikaa tai mahdollisuuksia harkitaan. Keskustellaan erilaisista elokuvassa esiintyvistä valintatilanteista. Mitkä teot ja valinnat ovat harkittuja ja mitkä harkitsemattomia?

  • Miten seurausetiikan teoriaa voidaan soveltaa näiden valintojen moraalisuuden arviointiin?

Velvollisuusetiikka:

Velvollisuusetiikka on etiikan suuntaus, joka keskittyy toiminnan vaikuttimien tai syiden oikeuteen tai vääryyteen oikeuksien, velvollisuuksien tai muiden periaatteiden kunnioittamisen näkökulmasta – erotuksena tekojen seurausten oikeudesta tai vääryydestä. http://fi.wikipedia.org/wiki/Velvollisuusetiikka

Kun hyve-etiikassa keskitytään ihmisen tavoiteltaviin ja hyvinä pidettyihin luonteen ominaisuuksiin ja seurausetiikassa tarkastellaan tekojen seurauksia keskitytään velvollisuusetiikassa itse tekoihin ja siihen miten teot ovat suhteessa oikeuksiin, moraalinormeihin, sääntöihin ja lakiin.

Yhteiskunnan säännöt ja moraalisäännöt ovat sidoksissa oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Velvollisuusetiikan yhtenä ongelmana on sen riittämättömyys tilanteissa, joihin ei ole valmiita sääntöjä heti tarjolla.

  • Onko elokuvassa tilanteita, joissa velvollisuuseettinen moraaliperustelu voisi olla ristiriidassa hyve- tai seurauseettisen näkökulman kanssa?

Filosofinen etiikka ja yhteiskuntafilosofia:

Yhteiskuntasopimus on yleinen eettinen julkisen moraalin yhteiskuntafilosofinen perustelu, jonka mukaan luonnontilassa olevat ihmiset solmivat keskenään sopimuksen, jolla he perustavat valtion. http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntasopimus

Englantilaisen filosofin Thomas Hobbesin kuvaa tilannetta ennen järjestäytynyttä valtiota luonnontilaksi, jolloin vallitsee ”kaikkien sota kaikkia vastaan”.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnontila Jotta yhteiselämä olisi siedettävämpää tarvitaan yhteiskuntasopimus, jossa määritetään kansalaisten ja valtion oikeudet ja velvollisuudet.

Linkkejä:

Tunteiden hallinta, elämäntaidot

Gordonin Toimivat ihmissuhteet

Non Fighting Generation ry

Moraliteetti lajityyppinä

http://www02.oph.fi/etalukio/aidinkieli/kurssi2/naytelman_lajeja_ja_tehtavia.html

http://www.jyu.fi/taiku/aikajana/kirjallisuus/ke_ki_jokamies.htm

http://fi.wikipedia.org/wiki/Venetsian_kauppias

http://fi.wikipedia.org/wiki/Moraliteetti