keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rasismin esittäminen elokuvassa

Rasismi on määritelmällisesti jonkin yksilön tai ihmisryhmän asettamista alempiarvoiseen asemaan esimerkiksi ihonvärin, uskonnon, äidinkielen tai etnisen taustan vuoksi. Rasismi on aina sidottuna valtasuhteisiin ja siihen liittyy vahvasti valtaa pitävien kokema oikeus saada hallita toisten ryhmien oikeuksia ja valta määrittää heitä omista lähtökohdistaan esimerkiksi pakolaisina, maahanmuuttajina tai tietyn etnisen tai uskonnollisen ryhmän edustajina.

Rasismia ovat myös erilaiset rotuoppiteoriat, joissa ihmisiä jaetaan ulkoisten ominaisuuksien perusteella eri ”rotuihin”, jonka jälkeen ryhmiä jaetaan hierarkioissa ylempiin ja alempiarvoisiin ryhmiin oletettujen syntyperäisten erojen perusteella. Koska rotuopeilla on suora yhteys kolonialismin ajan historiaan, tulee tämän tyylisessä rasismissa usein esiin erityisesti oletettu valkoisen ”rodun” normaalius ja paremmuus muihin ryhmiin nähden. Ajatukset ihmisten jakautumisesta rotuihin on osoitettu tieteellisesti vääräksi, mutta erilaisten rotuoppien tai roturealistisen puheen tuottama rasistinen ajattelu ei kuitenkaan ole kadonnut. Rotuoppien rinnalla on hyvä olla tietoinen myös sellaisista rasismin muodoista, jotka perustuvat kulttuurisen paremmuusjärjestyksen luomiseen ja ylläpitämiseen. Tällaisessa kulttuurirasismissa ihmiset jaetaan historiallisin tai kulttuurisin perustein arvoasteikollisiin ryhmiin siten, että omaa kulttuuria pidetään muita ylempänä ja kehittyneempänä.

Rasismia esiintyy yhteiskunnassa eri muodoissa ja eri tasoilla. Rasismi ilmenee ennakkoluuloina, pelkoina, syrjintänä, avoimena nimittelynä sekä äärimuodoissaan uhkailuna ja väkivaltana. Rasismia on myös sisäänrakennettuna yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi ulkomaalaistaustaisen on kantaväestöön kuuluvaa vaikeampaa saada esimerkiksi työpaikkaa. Rasismia on myös yhteiskunnassa yleisesti esiintyvä hiljaisen hyväksynnän ilmapiiri, jossa tilanteisiin ei puututa, vaan omalla vaikenemisella annetaan kasvupohjaa ja voimaa rasistiselle käytökselle. Rasismi koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä, ei vain sen kohteita tai rasistisesti käyttäytyviä. Tämän vuoksi on tärkeää, että rasismiin puututaan kaikissa tilanteissa, sen kaikissa muodoissa. Puuttuminen antaa signaalin siitä, että rasismi ei ole hyväksyttyä.

Kuten rasismin ilmenemismuodot, myös rasismin vaikutukset ovat moninaisia ja yksilöstä riippuvia. Pahimmillaan rasismi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti kohteeksi joutuneen identiteettiin, itsetuntoon ja hyvinvointiin. Rasismia kohdannut voi tuntea arvottomuuden tunnetta ja tuntea, että hän ei ole hyväksytty osa yhteiskuntaa. Rajuimmillaan rasismi voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, psyykkisiä ongelmia ja lopulta syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Lukemistoa ja materiaaleja aiheesta:

TEHTÄVÄ: Purkakaa pienryhmissä elokuvan aikana miettimänne ja keräämänne ajatukset ja esittäkää ne toisillenne (ks. kohta Elokuvan aikana).  Mitä uusia ajatuksia teille heräsi aiheesta? Onko teillä itsellänne ennakkoluuloja? Kuinka niistä voi päästä eroon?