keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan keskiössä on P.T. Barnumin ideoima ja perustama sirkus, jossa esitellään ”erilaisia ja poikkeuksellisia” ihmisiä ja heidän erikoisosaamistaan. Mukana on niin lyhytkasvuinen mies, parrakas nainen kuin siamilaiset kaksoset. Elokuvassa Barnum kertoo, miten hän haluaa tuoda muuten elämässä syrjään sysätyt ihmiset työnsä kautta esille, jotta koko maailma voisi ihailla heitä ja hyväksyä heidät sellaisina kuin he ovat. Sirkusyleisön vastaanotto esiintyjiä kohtaan on kuitenkin enemmän kauhistelevaa kuin ihailevaa. Yleisön reaktiot yltävät jopa ilkivaltaan saakka ja paikoin uhkaavat sirkusesiintyjien henkeä. Toisaalta yleisö selvästi nauttii itse sirkusesityksistä, laulaen ja eläytyen, ja he poistuvat paikalta kokemusta rikkaampana.

1. Tutustukaa oheiseen kuvaukseen toiseudesta, ja pohtikaa, miten erilaisuus ja toiseus ilmenevät elokuvassa, erityisesti sirkusesiintyjien henkilöhahmoissa. Miten erilaisuuden ja toiseuden tematiikkaa on mielestänne käsitelty elokuvassa? Mitä tunteita se herättää teissä?

Toiseus on monissa tieteenaloissa käytetty käsite, joka voidaan ymmärtää itsensä keskelle asettamisena ja samalla itseensä nähden erilaisten ryhmien pois sulkemisena. Toiseuteen kuuluu olennaisesti erojen etsiminen ja binaarinen suhde minun ja muun välillä. "Toinen" voidaan siis ymmärtää henkilönä tai ryhmänä joka on erilainen suhteessa omaan itseensä.

Toiseus voidaan ymmärtää myös toisen tekemisenä eli toiseuttamisena. Ryhmät, jotka nähdään poikkeuksellisina ja normeihin kuulumattomina toiseutetaan. Tämä tapahtuu määrittelemisen, nimeämisen, luokittelemisen, identifoimisen, kategoroimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien jatkuvana toistelemisena. Toiseus ilmenee aina suhteessa omaan itseensä, sillä erot ovat eroja vain keskustaan asettautuneen ryhmään nähden. Samalla kun etsitään toisen ryhmän eroja, omaa identiteettiä luodaan suhteessa toiseen ryhmään.

Esimerkkejä toiseuttamisesta on oletus siitä, että liitot naisen ja miehen välillä on normi. Tässä oletuksessa samaa sukupuolta olevat parit toiseutetaan. Monissa keskusteluissa näkyvä valkoisuuden normi ja valkoisen rodun keskelle asettaminen on muiden rotujen marginalisoitamista ja toiseuttamista. Kaupunkikuva usein toiseuttaa liikuntarajoitteiset henkilöt olettamalla kaikkien pystyvän liikkumaan tilassa samalla tavalla, kuten kiipeämään portaat.

Lähde: Wikipedia

2. Elokuva on fiktiivinen, historiallinen musikaalidraama, mutta elokuvan teemat linkittyvät kuitenkin nykypäivään. Keksitkö esimerkkejä ihmisryhmistä, jotka ovat kokeneet samaa kuin elokuvassa esiintyvät henkilöt? Voit myös pohtia, miten erilaisuus ja toiseus näkyvät mediakirjoittelussa, esim. minkälaisia tekstejä lehdissä, uutisissa ja sosiaalisessa mediassa näkee.

Etiikka ja moraali

1. Palauttakaa mieleenne, mitä tarkoitetaan etiikalla ja moraalilla (voitte tutustua määritelmiin esimerkiksi Tieteen termipankin kautta tai Wikipediasta).
Pohtikaa tämän jälkeen elokuvaan liittyviä lausepareja etiikan ja moraalin valossa. Minkälaisia moraalisia ja eettisiä ongelmia lauseissa nousee esille? Nousiko jokin kohtaus elokuvassa erityisesti esille tai hämmensikö jokin kohtaus elokuvassa erityisen paljon? Voitte toteuttaa tehtävän pari- tai ryhmätyönä, käykää tehtävä lopuksi läpi koko ryhmän kesken.

2. Jatkakaa edellistä tehtävää pohtimalla erilaisia moraalisia ja eettisiä ongelmatilanteita, joita olette kohdanneet omassa elämässänne tai arjessanne. Miten ratkaisitte tilanteet?  Oliko ratkaisu sillä hetkellä oikea, tekisittekö nyt kenties toisin? Miten erilaiset olosuhteet voivat vaikuttaa ihmisten ratkaisuihin?

Esimerkkejä arjen ongelmatilanteista:

  • Kotiintuloaika lähestyy mutta kavereiden seurassa on juuri nyt niin mukavaa. Menetkö kotiin vai jäätkö kavereiden seuraan?
  • Vanhempasi ovat pyytäneet sinulta palvelusta mutta olet unohtanut tehdä sen. Kerrotko totuuden vai valehteletko asiasta?
  • Ystäväsi haluaa järkätä syntymäpäiväjuhlat mutta haluaa jättää osan kavereista kutsumatta. Miten reagoit tähän?
  • Käyt ruokakaupassa ja kassa unohtaa piipata osan ostoksista. Kerrotko asiasta kassahenkilölle?
  • Ystäväsi pyytää sinulta lainaksi rahaa mutta unohtaa maksaa takaisin. Mainitsetko asiasta hänelle vai annatko asian olla?
  • Ystäväsi pilkkaa kaveriporukassanne toistuvasti toista koulun oppilasta. Tunnet toisen oppilaan läheisesti yhteisen harrastuksen kautta. Puututko pilkkaan vai annatko asian olla?