keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
SF Film Finland Oy

Viiru ja Pesonen – Viiru muuttaa -elokuva kertoo kirjoista ja aikaisemmistakin elokuvista tutuiksi tulleista Viirusta ja Pesosesta sekä heidän naapureistaan Kososesta ja Anttosesta. Elokuvassa käsitellään itsenäistymisen, yksin pärjäämisen sekä ulkopuolisuuden teemoja ja toki myös ystävyyttä. Elokuva soveltuu hyvin alkuopetukseen ja osa tehtävistä myös esiopetukseen. Oppimateriaalipaketin tehtävät ovat pääasiassa toiminnallisia pohdinta-, kirjoitus- ja draamaharjoituksia, joissa on huomioitu ikätaso kirjoitus- ja lukutaidon osalta.  

Oppimateriaalipaketin tehtävät sopivat käytettäväksi erityisesti äidinkielentunneilla. Elokuvan henkilöitä, miljöötä ja juonta puretaan pienempiin osiin. Oppimateriaalin avulla oppilas oppii vertailemaan kirjoja ja elokuvia keskenään. Itsenäistymisen ja yksin pärjäämisen teemat puolestaan linkittyvät ympäristöopin tavoitteisiin 1.-2.-luokilla sekä monet elämänkatsomustiedon tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa toteutuvat oppimateriaalipaketin tehtävien avulla.

Oppimateriaalipaketti liittyy seuraaviin tavoitteisiin:

Äidinkieli

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

• Tavoitteena on kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

• Tavoitteena on innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja kehittämään lukuharrastustaan.

Tekstien tuottaminen

• Tavoitteena on rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla.

Tekstien tulkitseminen

• Tavoitteena on kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen.

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

• Tavoitteena on ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

• Tavoitteena on opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin.

• Tavoitteena on tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla.

Ympäristöoppi

• Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

• Tavoitteena on ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä.

• Tavoitteena on ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista.

Elämänkatsomustieto

• Tavoitteena on ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua.

• Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

• Tavoitteena on ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua.

•  Tavoitteena on edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä.