keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
  • Tutustukaa oheiseen kuvailuun toiseudesta, ja pohtikaa, miten toiseus ilmenee elokuvassa, erityisesti Chocolatin, Footitin ja Marien henkilöhahmoissa. Miten toiseuden tematiikkaa on mielestäsi elokuvassa käsitelty? Mitä tunteita se sinussa herättää?

”Toiseus on monissa tieteenaloissa käytetty käsite, joka voidaan ymmärtää itsensä keskelle asettamisena ja samalla itseensä nähden erilaisten ryhmien pois sulkemisena. Toiseuteen kuuluu olennaisesti erojen etsiminen ja binaarinen suhde minun ja muun välillä. "Toinen" voidaan siis ymmärtää henkilönä tai ryhmänä joka on erilainen suhteessa omaan itseensä.

Toiseus voidaan ymmärtää myös toisen tekemisenä eli toiseuttamisena. Ryhmät, jotka nähdään poikkeuksellisina ja normeihin kuulumattomina toiseutetaan. Tämä tapahtuu määrittelemisen, nimeämisen, luokittelemisen, identifoimisen, kategoroimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien jatkuvana toistelemisena. Toiseus ilmenee aina suhteessa omaan itseensä, sillä erot ovat eroja vain keskustaan asettautuneen ryhmään nähden. Samalla kun etsitään toisen ryhmän eroja, omaa identiteettiä luodaan suhteessa toiseen ryhmään.

Esimerkkejä toiseuttamisesta on oletus siitä, että liitot naisen ja miehen välillä on normi. Tässä oletuksessa samaa sukupuolta olevat parit toiseutetaan. Monissa keskusteluissa näkyvä valkoisuuden normi ja valkoisen rodun keskelle asettaminen on muiden rotujen marginalisoitamista ja toiseuttamista. Kaupunkikuva usein toiseuttaa liikuntarajoitteiset henkilöt olettamalla kaikkien pystyvän liikkumaan tilassa samalla tavalla, kuten kiipeämään portaat.”
Lähde: Wikipedia

  • Chocolat on fiktiivinen, historiallinen draama mutta tästä huolimatta elokuvan teemat linkittyvät nykypäivään. Keksitkö esimerkkejä ihmisryhmistä, jotka ovat kokeneet samaa kuin elokuvan keskeiset henkilöt? Voit myös pohtia, miten toiseus näkyy mediakirjoittelussa, esim. minkälaisia tekstejä lehdissä, uutisissa ja sosiaalisessa mediassa näkee.

Identiteetti ja minäkuva

  • Elokuvan keskiöön nousee Chocolatin henkilöhahmo, joka kehittyy ja muuttuu elokuvan kuluessa. Palauta mieleen keskeisiä kohtia, joissa muutos on nähtävissä, ja pohdi tätä muutosta identiteetin ja minäkuvan kautta. Miksi Chocolat läpsäisee Footitia kasvoille sirkusesityksessä? Entä mitä ajatuksia vankilassa vietetty aika ja toisen vangin, Victorin, puheet Chocolatissa herättävät?

Identiteetti

Identiteetillä tarkoitetaan yksilöllistä käsitystä omasta itsestä. Sen perustana ovat omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Identiteetin kehittymisen edellytyksenä ovat mahdollisuudet kokeilla erilaisia asioita, mahdollisuuksien näkeminen, ajatusten ja ajatusmaailmojen pohtiminen sekä mahdollisuus valita näiden väliltä.

Toisinaan identiteetti saattaa olla niin kutsuttu omaksuttu identiteetti. Tällöin ihmisen elämä rakentuu muiden asettamien odotusten suorittamisen ympärille. Tähän liittyy usein myös kyseenalaistamattomuutta, toisin sanottuna henkilö tekee kyseenalaistamatta sen mitä häntä pyydetään tai kehotetaan tekemään.

Vahvan ja kypsän identiteetin omaava ihminen sen sijaan tuntee pystyvänsä toteuttamaan itseään ja elää sopusoinnussa itsensä, valintojensa ja arvojensa kanssa kaikilla elämänalueilla. Tällöin identiteetistä löytyy myös joustavuutta ja muutostensietokykyä.

Minäkuva

Minäkuva eli minäkäsitys vastaa kysymykseen siitä, millainen minä olen. Se on käsitys omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan, kun ihminen saa vuorovaikutuksessa muilta ihmisiltä palautetta omasta persoonastaan ja toiminnastaan.

Toisinaan ihmisellä voi olla kielteinen käsitys omista kyvyistään. Tämän seurauksena hän voi suhtautua elämään varauksellisesti, pelätä epäonnistumisia sekä vältellä erilaisia haasteita. Myönteinen minäkuva sitä vastoin antaa eväät suhtautua elämään avoimesti ja rohkeasti.

Lähde: Verneri.net