keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

a. Ystävät ovat rikkaus, mainitaan elokuvassa. Mitä sillä tarkoitetaan? Keskustelkaa Magdan ystävyys- ja kaveruussuhteista. Miksi hänellä ei ollut samanikäisiä kavereita tai ystäviä? Ketkä olivat Magdan ystäviä? Mikä yhdisti Magdaa ja hänen ystäviään? YksinäisyysMitä he tekivät yhdessä tai millä tavoin ystävyys näkyi heidän välillään?
 
Ystävyyssuhteet tukevat emotionaalista hyvinvointia, sillä ystävyyden avulla voi kokea itsensä hyväksytyksi. Ystävien kanssa voi tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään, sekä kokea emotionaalista turvallisuutta. Kouluikäisistä lapsista jopa 10–15 prosenttia kokee itsensä kroonisesti yksinäiseksi. Erityisesti nuorille on voinut syntyä käsitys, että saadakseen ystäviä ja tullakseen hyväksytyksi, tulee olla tietynlainen kuten kaunis ja hyvin menestyvä. Useat nuoret kokevat itsensä aroiksi, ujoiksi, syrjäänvetäytyviksi, onnettomiksi, masentuneiksi ja epäseurallisiksi. Heillä on negatiivinen minäkäsitys ja heikko itsearvostus. 
(Lähde: Aho ja Laine: Minä ja muut. )
 
b. Pohtikaa millaista on olla yksin? Miltä tuntuu jäädä ryhmän ulkopuolelle? Miten koulussa voisi huolehtia siitä, ettei kukaan jää yksin? (Hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen, sosiaalisten taitojen kehittäminen: yhteistyön tekeminen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen lisääminen…) Onko yksinäisyys aina ikävä asia? Kirjoittakaa ja maalatkaa yksinäisyydestä asettumalla sellaisen kuvitteellisen henkilön rooliin, joka on yksinäinen. 
 
c. Pohtikaa omia ystävyys- ja kaverisuhteitanne. Millaisia ystäviä sinulla on? Ovatko he saman- vai eri-ikäisiä kuin sinä? Mitkä asiat yhdistävät teitä? Mitä te 
teette yhdessä? Milla tavalla olette erilaisia; ulkonäkö, harrastukset, muut kiinnostuksen kohteet tai perhesuhteet? 
 
d. Laatikaa yhdessä kysymyksiä Ystäväni-kirjan tavoin. Kopioikaa kaikille yhteinen kysymyslomake tai vastatkaa kysymyksiin vapaamuotoisesti jokaisen tehdessä ”oman näköisensä” sivun. Sitokaa omista sivuista luokan yhteinen Ystäväni-kirja.