keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tutkikaa Suomen nuorisokirjailijoiden sivuja internetissä. Valitkaa pareittain joku kotimainen nuorisokirjailija, kuitenkin niin ettei useilla pareilla olisi samaa. Tai vastaavasti voitte tutustua mahdollisimman monen nuorisokirjailijan sivuihin. 

a. Etsikää tietoja ja kirjoittakaa ne muistiin. 
• Mitä kirjailija kertoo omasta kirjoittamisestaan tai tavasta työskennellä? 
• Mistä ja miten kirjailija kertoo löytävänsä kirjoittamisen aiheita? 
• Millaisia asioita kirjailija harrastaa työnsä ohessa? 
 
b. Valitkaa pienryhmittäin yksi nuorisokirjailija ja tutustukaa hänen teoksiinsa. Keskustelkaa mitkä edellä tutkimanne asiat ovat voineet vaikuttaa kirjojen aiheiden syntyyn. Mitä aiheet voisivat olla omakohtaisia kokemuksia tai havaintoja ja mitkä mielikuvituksen luomaa. 
 
c. Kirjoittakaa tarkastelun kohteena olevalle kirjailijalle sähköpostia tai kirje, jossa voitte kysyä kirjailijalta itseltään hänen kirjoittamisestaan ja aiheistaan. Jos kirjailijan sivuilta ei selviä, niin kysykää mikä sai kirjailijan ryhtymään kirjailijaksi ja milloin tämätapahtui? Millaisia ohjeita kirjailija antaisi aloittelevalle kirjoittajalle? Voitte antaa huolellisesti mietittyä palautetta kirjoista sekä kertoa millaisia ajatuksia kirjailijan aiheet ovat teissä herättäneet. 
 
d. Kertokaa luokassa tutkimastanne nuorisokirjailijasta. Kertokaa millaisia huomioita olette tehneet kirjailijan aiheista tai tavasta työskennellä. Mitä saitte selville kirjeenvaihdon avulla? Lopuksi kirjatkaa luokan seinälle yhteisiä huomioita oman kirjoittamisenne avuksi.