keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Dokumenttielokuvan luonteesta

Dokumenttielokuvan määritelmästä ei ole yksimielisyyttä ja rajanveto dokumenttielokuvan ja fiktio- eli näytelmäelokuvan välillä on häilyvä – monen mielestä se ei ole edes mielekästä  – sillä molemmista elokuvalajeista löytyy toistensa aineksia. Fiktioelokuva voi perustua todellisiin tapahtumiin, ja toisaalta dokumenttielokuvassa saatetaan manipuloida ja muokata materiaalia fiktioelokuvan keinoin. 

Dokumenttielokuva ei ole todellisuuden suoraa taltiointia vaan tekijöiden tulkintaa valitusta aiheesta. Sekä dokumentti- että fiktioelokuvassa tekijät valitsevat jonkin näkökulman kuvattavaan aiheeseen ja tekevät sen perusteella valintoja läpi elokuvan: käsikirjoittaessaan ja rajatessaan aihepiiriä,  etsiessään ja tuottaessaan kuvausmateriaalia, miettiessään elokuvan kuvakulmia ja -rajauksia,  väri- ja äänimaailmaa sekä leikatessaan lopullista versiota katsojille.  Dokumenttitekijän Jouko Aaltosen sanoin ”Dokumenttielokuva on luovaa, tekijälähtöistä taiteellista ilmaisua, jonka aiheena on todellinen sosiaalishistoriallinen maailma.”.

Jos fiktioelokuvan ensisijainen tehtävä on viihdyttää on dokumenttielokuvan tehtävänä nähty myös tiedon jakaminen, ymmärryksen lisääminen, valistaminen, kasvattaminen, väittäminen, todistaminen ja keskustelun herättäminen. Dokumenttielokuvia ei tehdä  tyhjiössä vaan parhaimmillaan ne haastavat, kysyvät, kyseenalaistavat, kritisoivat, kommentoivat ja jäsentävät omaa aikaansa ja ajan ilmiöitä.

Miesten vuoro elokuvan lehdistöesittelytekstissä ohjaaja Mika Hotakainen kertoo dokumenttielokuvan idean syntyneen halusta mm. ”päivittää kuva  aikalaismiehistämme”, ja osoittaa että  miehet osaavat sekä puhua tunteistaan että kuunnella. Elokuvan toinen ohjaaja Joonas Berghäll kertoo elokuvan olevan hänelle erittäin omakohtainen, isättömän miehen, matka ”suomalaisen miehen identiteettiin.”  Molemmilla ohjaajilla on ollut tarve käsitellä miehenä olemista ja mieheyttä   ja herättää ja osallistua keskusteluun aiheen tiimoilta.

  •  Ohessa on Visa Koiso-Kanttilan tekemä jäsennys  dokumenttielokuvien lajityypeistä . Dokumenttielokuvassa voidaan yhdistellä ja varioida vapaasti   kaikkia luettelossa olevia muotoja. Mitä lajityyppejä löydät  Miesten vuoro elokuvasta?

–  Cinéma Vérité: totuuselokuva, havainnoiva kuvaustapa, asiat pyritään näyttämään, prosessin läpinäkyvyys, reflektiivisyys.

–  Direct Cinema: suora, havainnoiva kuvaustapa, asiat pyritään näyttämään, kameran ja kuvausryhmän läsnäolo pyritään häivyttämään.

–  Essee–elokuvat: pohjautuvat kirjalliseen tai suulliseen tekstiin.

– Henkilökohtainen dokumenttielokuva: henkilö- / omakohtainen lähtökohta ja näkökulma.

– Klassinen, ”griersonilainen” dokumenttielokuva: kaikkitietävä kertojaääni kuvailee tapahtumia; autenttista 100 % ääntä ei juuri käytetä, usein    yhteiskunnallinen tai sosiaalinen lähtökohta.

– Poeettinen ja kokeileva dokumenttielokuva

– Historiallinen arkistodokumentti: voi olla sekä yleistä ja informatiivista, että yksityisiin tunteisiin ja kokemuksiin perustuvaa.

– Antropologinen dokumentti: kulttuurien ja rituaalien tallentaminen (alunperin tieteellistä tutkimuskäyttöä varten), käytännössä Cinéma Véritén ja Direct Cineman alalaji.

– Propagandaelokuva

– Journalistinen televisiodokumentti: asioita pyritään selvittämään ja todistamaan journalistisin menetelmin esim. asiantuntijalausuntoja käyttäen. Keskeistä informaatio ja faktuaalisuus.

(Lähde: http://www.guerillafilms.fi/pdfs/dokumenttielokuvan_ohjaus.pdf?lan=finnish)

 

Maailma täynnä epäkohtia?  –  Ota kantaa ja suunnittele oma dokumentti!

Dokumentin tekijöiden lähtökohtana onkin usein  jonkin epäkohdan esiin nostaminen, halu vaikuttaa asioihin ja saada muutosta aikaan.  Sanakirjan mukaan epäkohdan synonyymeja ovat vääryys, haitta, virhe ja epäsuhta. Millaisia epäkohtia olet kohdannut maailmalla, Suomessa, koulussa, lähipiirissä tai omassa elämässäsi? Voit miettiä historiallisia, kauan sitten tapahtuneita epäkohtia jotka vaikuttavat edelleen, tai tälle ajalle tyypillisiä epäkohtia. Epäkohta voi olla jokin oma kokemuksesi tai tiedotusvälineistä lukemasi/kuulemasi uutinen joka on koskettanut sinua. Valitse epäkohta johon haluat muutosta ja josta haluat herättää keskustelua. Suunnittele aiheesta dokumenttielokuva ja tee elokuvalle synopsis eli sisältöhahmotelma. Voit alkajaisiksi miettiä mm. seuraavia kysymyksiä. Mitä tiedät aiheesta? Mitä haluat että katsojat saavat aiheesta tietää?  Millaista mahdollista muutosta haluat saada aikaan? Millaista materiaalia aiheesta voisi hankkia? (omaelämäkerta-, haastattelu-, arkisto, jne. materiaalit).

Tarkempia ohjeita dokumenttielokuvan suunnitteluun ja  tekemiseen löydät mm.

Eokuvantajun sivuilta

Dockpointin sivuilta

 

JOKERITEHTÄVÄ

Dokumenttielokuvan tekijä  John Webster on todennut dokumenttielokuvasta (Lähde: /elokuvantaju/2001/2001/oppimateriaali/kasikirjoitus/artikkelit/webster_dokumenttielokuvan.jsp)
mm. seuraavaa:

“Dokumentin aiheen totuus on usein laajempi kuin mitä filmille on voitu vangita.”

“Elokuvan totuus on parhaimmillaankin vain voimassa oleva totuus siinä ajassa ja sillä hetkellä, jolloin elokuvaa tehdään.

“Elokuva ei ole älyllinen, vaan emotionaalinen väline. Yleisö prosessoi ääntä ja kuvaa tunteiden, ei logiikan kautta”

Mitä Webster  tarkoittaa?  Pohdi ja avaa Websterin väitteitä Miesten vuoro –elokuvan avulla.