keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Lastensuojelun lait ja käytännöt

Millaisen mielikuvan Polisse antaa lastensuojelutyöstä? Millainen mielikuva sinulla on suomalaisesta lastensuojelutyöstä? Onkohan suomalaisen ja ranskalaisen lastensuojelutyön välillä eroja?  

1. a) Selvittäkää keskeiset lastensuojeluun liittyvät lait Suomessa. Mitä lakeja on olemassa? Mikä niiden tarkoitus ja sisältö on pääpiirteittäin?
Tutustukaa seuraaviin lakeihin:

  • Perustuslaki (määrittelee ihmisten – myös lapsien – perusoikeuksia)
  • Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki (määrittelee, kuinka turvataan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi)
  • Lastensuojelulaki (korostaa lapsen oikeutta erityiseen suojeluun)
  • Nuorisolaki (laadittu tukemaan nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallistumista)
  • Perusopetuslaki (määrittelee opetuksen tavoitteet tukea oppilaita kasvussa ihmisyyteen)
  • Lasten päivähoidosta annettu laki (määrittää päivähoidon tavoitteita perheiden kasvatustehtävän tukemisessa)
  • Myös esimerkiksi  rikoslain luvussa 18 on lastensuojeluun liittyviä kohtia.

Voitte käyttää apuna Lapsiasiavaltuutetun linkkilistaa.
Lakitekstit löytyvät internetissä osoitteesta www.finlex.fi.
Lisäksi kannattaa tutustua YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen

b) Jakautukaa ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden lastensuojeluun liittyvistä laeista ja tutustuu siihen tarkemmin. Kiinnittäkää huomiota lakien sisällön ohella seuraaviin seikkoihin: Millaista lastensuojeluun liittyvien lakien kieli on? Onko se yksityiskohtaista? Onko se konkreettista? Onko se sovellettavissa monenlaisiin tapauksiin? Onko sitä helppo ymmärtää? Onko sitä helppo soveltaa käytäntöön?
Elokuvassa lastensuojeluyksikön poliisit joutuvat useaan otteeseen pyytämään aikuisia puhumaan suoraan, ilman kiertoilmaisuja. Keksikää ryhmissä lakeihin liittyviä käytännön esimerkkejä. Apuna käytännön esimerkkien keksimiseen voi käyttää seuraavia sivustoja:
Ensi- ja turvakotien liiton sivut (esim. kohdat ”Mitä on väkivalta?”, ”Lapset ja väkivalta”)
Wikipedian artikkeli lapsen kaltoinkohtelusta
Lastensuojelun käsikirja Sosiaaliportin sivuilla (esim. kohta ”Huostaanottotarpeen arviointi”)
Lopuksi kukin ryhmä esittelee lakinsa muille.

2. Ranskassa poliisilla on oma lastensuojeluyksikkönsä. Suomessa lastensuojelusta vastaa kunta yhdessä sosiaali-, terveys- ja opetustoimien kanssa. Selvittäkää, mitä lastensuojeluviranomaisia Suomessa toimii ja kuinka heihin saa yhteyden. Voitte käyttää apuna esimerkiksi Lapsiasianvaltuutetun sivuja.
Laatikaa lastensuojelusta 112-tyyppinen infojuliste, josta selviää kohta kohdalta, miten lastensuojelun palveluita tarvitsevan tulee toimia. Poimikaa Polisse-elokuvasta esimerkkitapaus, jota ajatellen koostatte infojulisteen (esim. vauva ja huumeita käyttävä äiti; insesti; seksi vallankäytön välineenä teinitytön varastetun kännykän tapauksessa; koditon äiti ja lapsi) joko uhrille tai sivulliselle. Kannattaa tutustua etukäteen joihinkin infojulisteisiin tai lehtisiin (esim. ”Lapsiperheen ensiapu” ja ”Käsiteltävä varoen!”).

3. Suomessa lastensuojelutyö jakautuu kahteen osaan: ennaltaehkäisevään ja korjaavaan. Elokuvan painopiste on yksinomaan jälkimmäisessä ranskalaisten viranomaisten työnjaon vuoksi. Suomalaisesta lakitekstistä puolestaan käy ilmi ennaltaehkäisevä painotus myönteisen kielen muodossa (”huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet” jne). Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön yhteydessä puhutaan myös asiakaspalvelusta. Sosiaaliportin Lastensuojelun käsikirjassa todetaan, että lastensuojelutarpeen kartoittaminen ”ei ole tekninen toimenpide, vaan luottamuksellisen asiakassuhteen luomista”.  Pohtikaa, miten tämä ajatus toteutuu elokuvassa – vai toteutuuko? Miksi lastensuojelutyötä ajatellaan asiakaspalvelunäkökulmasta? Miten asiakaspalvelulähtöinen näkökulma vaikuttaa lastensuojelutyöhön?