keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

”Sosiaalityössä oleellista on tieto. Tieto sosiaalityössä on monitahoista ja sosiaalityössä tarvittavaa tietoa ovat esimerkiksi laaja-alainen tietopohja sosiaalisten ilmiöiden ja ongelmien luonteesta, niiden yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä kytkennöistä sekä näiden kytkentöjen merkityksestä yksilöiden ja ryhmien elämään. Niin ikään sosiaalityössä tarvitaan tietoa asiakkaan kohtaamisesta, siihen liittyvästä vuorovaikutuksen prosessista ja kohtaamistilanteissa hyödynnettävistä asiakastyön työmenetelmistä. Tieto on sosiaalityössä luonteeltaan dynaamista. Sosiaalityön tiedonmuodostusprosessissa sosiaalityöntekijä kerää tietoa erilaisin menetelmin – monesti yhdessä asiakkaan kanssa – luoden ymmärrystä asiakkaan kokonaistilanteesta.

Lisäksi oleellista sosiaalityössä on eettisten kysymysten tunnistaminen suhteessa yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ilmiöihin. Kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat sosiaalityötä läpäiseviä, ohjaavia eettisiä periaatteita. Asiakastyön tasolla eettisyys sisältää esimerkiksi ammatillisen harkinnan asiakkuusprosessin eri vaiheissa, eettisesti kestävän kohtaamisen ja asiakastyön sekä yleisesti ottaen ammattieettisesti läpäisevän toiminnan.”
Lähde: Sosnet

Tietoa sosiaalityön rakenteellisesta eli yhteiskunnallista muutosta ajavasta tehtävästä

Tietoa sosiaalityön juridisesta pohjasta

Asiakkaan kohtaaminen

1. Muistelkaa yhdessä elokuvassa kuvattuja sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun ammattilaisten palavereja. (mm. kohtaus kohdasta 38.11 eteenpäin)

 • Minkälaisena sosiaaliviranomaisten toiminta kuvataan elokuvassa? Millaisia henkilöhahmoja heistä on tehty?
 • Minkälaisia tunteita he kokevat palavereissa?
 • Miten eri tahojen välinen kommunikointi mielestänne onnistuu?
 • Keskustelkaa moniammatillisen työn merkityksestä.

Ammatinkuvat

2. Elokuvassa nähdään monia sosiaalityöntekijöitä, opettajia, koulunkäyntiavustajia, psykologeja ja lääkäreitä jotka kaikki tekevät oman osansa Bennin hyväksi. Listatkaa aluksi yhdessä keitä ammattilaisia Bennin kanssa työskenteli.

 • Elokuvan aikana Benni sijoitetaan useampiin paikkoihin, sijaiskotiin, sairaalaan, ryhmäkotiin: selvittäkää, minne vastaavassa tilanteessa olevat lapset sijoitetaan Suomessa.
 • Minkälaisia sosiaalityön menetelmiä käyttäisit Bennin kohdalla?

Sisältö ja muoto

3. Kavin Elokuvapolku-sivustolta löytyy tietoa ja esimerkkejä kameratyöskentelyn ja kuvakulmien käytöstä elokuvakerronnassa:
Selittäkää seuraavat kameratyöskentelyyn liittyvät termit ja miettikää mitä niistä on käytetty System crasher – elokuvassa:

 • Subjektiivinen kamera / point of view shot (kamera on tapahtumien keskellä ja katsoja osallistuu tapahtumiin kameran paikalta.)
 • Kuvauskulma (Kameran korkeus kohteeseen nähden. Kuvakulmia ovat yläkulma, tasokulma ja alakulma.)
 • Kuvan rajaus (Rajauksella luodaan jännitteitä ja määritellään mitä kuvassa näytetään ja mitä jätetään näyttämättä.)

4. Millä visuaalisilla keinoilla tuetaan tai vahvistetaan elokuvan tunneilmaisua ja tunnevoimaa? Ovatko keinot mielestänne tarpeellisia ja/tai toimivia? Tarkastelkaa myös elokuvan äänisuunnittelua ja musiikkia. Miettikää mm. minkälaisia pisteääniä (pisteäänet ovat lyhyitä, yksittäisten tapahtumien tai esineiden ääniä) elokuvassa käytetään. Millä tavoin eri tunteita korostetaan äänillä ja visuaalisuudella?

5.  “I think it is more interesting when you change the line of what is good and bad and who is to judge and not – so making a film about the bad bad system and the poor little child wouldn’t be so interesting” on elokuvan ohjaaja Nora Fingscheidt sanonut elokuvastaan. Oletko samaa mieltä ohjaajan kanssa?

6. Tehtävänä rajat
Sosiaalityöntekijä tokaisee Benniä koskevassa palaverissa: “Hän tarvitsee erilaiset raamit”. Millaiset rajat ihminen tarvitsee eri ikäisenä? Keskustelkaa tästä. Minkälaiset rajat sinulla on?

7. Tehkää lapuille seinälle elokuvan hahmojen suhdekartta. Mitä tunteita, tarpeita ja toiveita hahmoilla on toistensa suhteen?

Lapsen oikeudet

”Sosiaalityön tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnassa rakenteellisesti sekä taata heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien kansalaisuutta.
Lähde: Sosnet

8. Bennin äiti Bianca pettää lupauksensa Benniä kohtaan. Äiti ei otakaan lastaan kotiin lupauksestaan huolimatta. Hän sanoo sosiaalityöntekijälle: ”Jos ammattilaisetkaan eivät pärjää hänen kanssaan, niin miten minä pärjäisin?” Sosiaalityöntekijä vastaa hänelle: ”Sinä olet hänen äitinsä.”

 • Kuka on mielestäsi vastuussa lapsesta?
 • Miksi rouva Bafane itkee kohtaamisen jälkeen?
 • Miksi Bianca pelkää omaa lastaan?
 • Millaisia ääneen lausumattomia ajatuksia kohtauksessa voisi kuulla?

9. Elokuva tarkasteli myös sosiaaliviranomaisten voimien rajallisuutta, heidän kokemiaan turhautumisen, surun ja epätoivon tunteita. Micha sanoo kokevansa ”pelastusfantasioita” Benniä kohtaan ja vetäytyy siksi tehtävästään.

 • Mitä Micha tarkoittaa mielestänne pelastusfantasialla?
 • Muistelkaa minkälaisia ammatillisia rajanylityksiä Micha tekee Bennin suhteen? Miten ne vaikuttavat hahmojen suhteisiin?

10. Elokuvan loppupuolella sosiaaliviranomaiset ovat tulleet siihen tulokseen, että Benni on lähetettävä Keniaan intensiivihoitoon. Benni kuitenkin lähtee juoksemaan viranomaisia karkuun rytmikkään musiikin soidessa.

 • Kirjoittakaa lyhyt teksti siitä, mitä hahmon elämässä tapahtuu a) seuraavan viikon aikana. b) 10 vuoden päästä
 • Millainen tunnelma lopun kohtauksessa on?