keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
© Tuffi Films / Uwa Iduozee

Hölmö nuori sydän -elokuva ja sen tarkastelun tueksi laadittu oppimateriaali käsittelevät seuraavia teemoja:
yhteisöllisyyttä ja ulkopuolisuutta, valkoisuutta ja rasismia sekä sukupuolirooleja ja stereotypioita. Oppimateriaali tarjoaa välineitä muun muassa syrjäytymisen yhteiskunnallisen kontekstin, rasismin ja äärioikeiston nousun syiden sekä sukupuoliroolien ja niiden aiheuttamien paineiden pohtimiseen. Oppimateriaalin punaisena lankana kulkee kysymys, jonka Hölmö nuori sydän -elokuvan voidaan nähdä esittävän: kuinka voimme horjuttaa stereotypioita ja luoda välittäviä suhteita toisiin keskinäisistä eroistamme huolimatta?

Oppimateriaalissa tarjotaan myös näkökulmia elokuvan visuaalisten keinojen ja kerronnan tarkasteluun. Visuaalisista keinoista esiin nostetaan miljöön kuvaus, värimäärittely sekä symbolien ja intertekstuaalisuuden käyttö. Visuaalisten keinojen ja kerronnan tutkiminen limittyy sisällöllisten teemojen tarkasteluun ja tarjoaa välineitä pohtia muun muassa sitä, millä tavalla värimäärittelyä käytetään luomaan mielikuvia maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä.

Oppimateriaali on laadittu erityisesti kuvataiteen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjä ajatellen, mutta materiaali on sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin. Tehtäviin sisältyy sekä keskustelu- ja kirjoitustehtäviä että visuaalisen ilmaisun harjoituksia.