keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) on varhaiskasvatuslakiin perustuva Opetushallituksen laatima velvoittava asiakirja, joka määrittää varhaiskasvatuksessa toteutettavia sisällöllisiä arvoja ja tavoitteita.

Varhaiskasvatuksessa edistetään lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista ja luodaan perustaa laaja-alaiselle osaamiselle. Maija Mehiläinen ja hunajakisat -elokuva tarjoaa monia mahdollisuuksia toteuttaa Vasun mukaista toimintaa lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaisesti, vahvistaen samalla lasten osallisuutta ja toimijuutta. Elokuvat toimivatkin varhaiskasvatuksessa lasta motivoivina keinoina käsiteltäessä lapsiryhmän merkityksellisiksi kokemia asioita ja ne tukevat tavoitteellisesti lapsen laaja-alaisen osaamisen osa-alueita:

 • ajattelua ja oppimista
 • kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua
 • itsestä huolehtimista ja arjen taitoja
 • monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä
 • osallistumista ja vaikuttamista

Laaja-alaista osaamista edistetään varhaiskasvatuksen oppimisen alueilla. Oppimisen alueissa ilmentyy varhaiskasvatuksen pedagogiikan tavoitteet ja sisällöt, joita toteutetaan eheyttävästi. Tämä mahdollistaa käsiteltävien asioiden monipuolisen ja laaja-alaisen tarkastelun lasten kiinnostuksen mukaisesti. 

Kielten rikas maailma

Kun elokuvatekstiä ja elokuvakokemuksia käsitellään yhdessä, harjaannutetaan vuorovaikutustaitojen ohessa kielen ymmärtämisen, puheen tuottamisen ja kielen käyttötaitoja sekä vahvistetaan lasten kielitietoisuutta. Yhteiset keskustelut kehittävät myös lapsen sanavarastoa ja kielellistä muistia. Rohkaiseva palaute kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteista kannustaa lasta vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

Vinkkejä

 • Harjoitelkaa juonen kertomista, hahmojen kuvausta ja tarinan selittämistä omin sanoin. Opetelkaa myös puheen vuorottelua.
 • Rikastakaa lasten kertomaa käyttämällä synonyymejä tai kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tukekaa lasten kerrontaansa sanallistamalla
 • Pohtikaa sanojen ja tekstin merkitystä. Opetelkaa uusia käsitteitä.
 • Käsitelkää elokuvan äänensävyjä ja painoja.
 • Rohkaiskaa lapsia osallistumaan keskusteluun. Varmistakaa, että kaikki halukkaat saivat kertoa elokuvakokemuksestaan.

Ilmaisun monet muodot

Elokuva tutustuttaa lapsia taiteelliseen ilmaisuun ja kulttuuriin ja opettaa ymmärtämään niiden arvoa. Taiteeseen ja kulttuuriin linkittyvät kokemukset auttavat lapsia jäsentämään havaintojaan maailmasta, toisista ihmisistä ja itsestä. Lisäksi ne vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria.

Vinkkejä

 • Kannustakaa lapsia ilmaisemaan elokuvasta tekemiään havaintoja ja sen synnyttämiä kokemuksia monipuolisesti, taiteellisen ilmaisun ja käsityöllisen toiminnan keinoin.
 • Mahdollistakaa elokuvan tekstin ja kokemusten käsittelyssä kokeilu, tutkiminen ja ihmettely. Dokumentoikaa tekemistänne.
 • Kuunnelkaa elokuvan tunnusmusiikkia. Kannustakaa lapsia ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita. Auttakaa lapsia hahmottamaan musiikin sointia, tempoa ja voimaa. Liikkukaa musiikin mukaan. Tehkää myös itse musiikkia.
 • Värittäkää valmiita väristykuvia tai piirrelkää. Tarjotkaa mahdollisuuksia kuvien monipuoliseen (materiaalit, tekniikat, välineet) tekoon. Arvioikaa tuotoksianne kunnioittavasti.
 • Tulkitkaa kuvia ja elokuvallista kerrontaa.
 • Tukekaa lapsia ilmaisemaan elokuvan tekstiä tai sen synnyttämiä kokemuksia draaman, tanssin tai leikin avulla. Tarjotkaa kokemuksia yhdessä toteutusta luovasta prosessista.

Minä ja meidän yhteisömme

Elokuvan avulla voidaan tutkailla erilaisten yhteisöjen monimuotoisuutta ja tutustua erilaisiin ajatteluperinteisiin, toimintamalleihin, arvoihin ja katsomuksiin. Lapsi oppii ymmärtämään toisenlaisia tapoja toimia ja arvostamaan moninaisuutta.

Vinkkejä

 • Käsitelkää lasten kanssa elokuvahahmojen toiminnan motiiveja ja käyttäytymisen seuraamuksia. Pohtikaa oikean ja väärän käsitettä, käsitelkää myös oikeudenmukaisuutta. Puhukaa ryhmän säännöistä ja yhteisön normeista ja niiden perusteista.
 • Perehtykää elokuvassa kuvattuihin tunteisiin. Käsitelkää myös elokuvan lapsessa synnyttämiä tunteita.
 • Puhukaa lasten kanssa elokuvassa kuvatuista perinteistä, esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvistä tapahtumista kuten sadonkorjuun jälkeisen hunajakisan merkityksestä.
 • Tarkastelkaa hahmojen erilaisuutta / samanlaisuutta.
 • Tutkailkaa elokuvan todenmukaisuutta, harjoitelkaa myös mediakriittisyyttä.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Maija Mehiläinen ja hunajakisa antaa lapsille valmiuksia tutkia, havainnoida ja käsittää luonnonympäristöä. Elokuvan aiheiden omakohtainen havainnoiminen luonnossa tai välillisesti kirjojen ja median avulla auttavat lasta jäsentämään käsitystään ympäristöstään.

Vinkkejä

 • Tarjotkaa mahdollisuuksia elokuvassa tehtyjen asioiden tai ilmiöiden luokitteluun, vertailuun ja järjestämiseen. Käsitelkää suhdekäsitteitä ja perspektiivejä, esimerkiksi mehiläisten lintuperspektiiviä.
 • Lisätkää lasten ymmärrystä mehiläisten tärkeydestä. Vahvistakaa lasten luontosuhdetta. Käsitelkää myös vastuullista ja kestävää elämäntapaa.
 • Tunnistakaa elokuvassa esiintyviä eläinhahmoja ja kasveja.
 • Selvittäkää, millaista teknologiaa elokuvan tekeminen vaati.
 • Soveltakaa tieto- ja viestintäteknologiaa elokuvan käsittelyssä.

Kasvan, liikun ja kehityn

Liikunta-, ruoka-, terveys- ja turvallisuuskasvatus tähtäävät terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävän elämäntavan vakiinnuttamiseen.

Vinkkejä

 • Nivokaa liikunnallisiin leikkeihin elokuvan teemoja, esimerkiksi elokuvahahmojen liikkumisen jäljittelyä tai toistakaa elokuvassa käytyjä kisailuja.
 • Puhukaa elokuvassa käsiteltävästä ravinnosta ja sen tärkeydestä.
 • Pohtikaa turvallisuutta ja liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja.
 • Käsitelkää hyvien ihmissuhteiden merkitystä. Miettikää myös avun pyytämisen ja annon tärkeyttä.