keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Muumipapan urotyöt. 2022. Filmkompaniet Alpha.

Oppimisen alueessa tuetaan lasten vuorovaikutustaitojen ja kielitietoisuuden kehittymistä. Pedagogisessa toiminnassa herätetään ja lisätään lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan. Toimintatapoja voivat olla erilaisten kirjojen lukeminen lapsia osallistavalla tavalla ja lasten kannustaminen keksimään omia tarinoita ja loruja, joita dokumentoidaan monimediaalisesti. (VASU 2018.)

Muumipapan urotyöt -animaatioelokuvan tarinan keskiössä on tarinan kerronta, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin kehittyminen. Muumipappa on mestari kertomaan tarinoita, joita hän elokuvassa kertoo potilaana viruvalle pojalleen, Muumipeikolle. Poika kuuntelee lumoutuneena isänsä kertomuksia lapsuusajan seikkailuistaan, josta Muumipeikon identiteetti saa heijastumapinnan ja hänessä herää halu kokea sama ihmeellinen maailma kotinsa elinpiirin ulkopuolella.

Tehtäviä

1. Katsottuanne elokuvan palauttakaa mieliin elokuvan tapahtumia lukemalla elokuvan lähtökohtana olevaa alkuperäiskirjaa Muumipapan urotyöt. Käyttäkää keskustelun virittämiseksi etukäteen tulostettuja ja laminoituja kuvia muumihahmoista. Kysykää lapsilta muumihahmojen nimiä. Johdatelkaa keskustelua elokuvan ja kirjan tapahtumiin hahmojen kuvien kautta.

2. Miettikää jossakin elokuvan kohtauksessa ilmenneitä tapahtumia ja dramaturgiaa. Ottakaa pohdinnan lähtökohdaksi 1 tai 2 lapsia eniten kiinnostanutta elokuvan kohtausta. Miettikää hahmojen toimintaa ja pohtikaa vaihtoehtoisia tapoja toimia kuvatussa tilanteessa. Mitä muumihahmojen toiminnan ja käytöksen kautta voidaan sanoa näiden hahmojen luonteenpiirteistä?

3. a) Keskusteltuanne elokuvan kohtauksista käyttäkää sadutus-menetelmää ja kysykää jokaiselta lapselta erikseen rauhallisessa tilassa minkälaisen vaihtoehtoisen juonen hän keksisi tarinaan mieleen palautetun kohtauksen pohjalta. Kirjatkaa ylös jokaisen lapsen oma muumi-kertomus.
b) Toiset lapset voivat samaan aikaan piirtää tai maalata elokuvasta mieleen jääneen kohtauksen muumihahmoineen.

3. Saduttamisen jälkeen kun lasten muumi-kertomukset on saatu dokumentoitua talteen, rakentakaa lasten kanssa näitä kertomuksia dramatisoivat näytelmäkohtaukset pöytäteatterin keinoin hyödyntäen Muumi-pehmoleluja tai vaihtoehtoisesti pieniä figuurihahmoja. Kiinnittäkää mahdollisuuksien mukaan huomiota pöytäteatterin lavastukseen. Näytelkää jokaisen saduttama muumi-kertomus pöytäteatterina.

4. Seuraavalla kerralla leikkikää sama pöytäteatterin näytelmäkohtaus lasten kanssa. Järjestäkää tilanne siten, että lapsia on toiminnassa yhtä paljon kuin kohtauksessa muumi-hahmoja. Näytelkää jokaisen oma muumi-kertomus yhdessä muutamasta lapsesta koostuvan pienryhmän kanssa. Huolehtikaa että jokaisen tarinaan keskitytään ja suhtaudutaan yhtäläisellä arvokkuudella. Aikuinen toimii ohjaajana ja sopii lasten kanssa roolihahmojen jakamisesta.
Huom! Tämä tehtävä limittyy luontevasti Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueen sanallisen ja kehollisen ilmaisun kanssa.

5. Ilmaisun monet muodot

Oppimisen alue jakautuu eri taiteiden ja taitojen aloihin. Musiikillisen ilmaisun osalta pedagogisen toiminnan tavoitteena on rohkaista lapsia käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita. Musiikillisten taitojen oppimisessa kuten muidenkin taitojen ja osaamisen alojen osalta hyödynnetään moniaistista lähestymistapaa. Musiikkia voidaan hyödyntää yhteydessä kielelliseen kertomiseen, kuvalliseen ilmaisuun tai tanssiin. (VASU 2018.)

Tehtäviä:

a) Jos teillä on mahdollista katsoa elokuva uudestaan, kiinnittäkää huomiota elokuvan ääniraitaan ja siihen sävellettyyn musiikkiin. Kuunnelkaa ja miettikää yhdessä lasten kanssa miten elokuvan eri kohtauksissa musiikkia on käytetty erilaisten tunnelmien luomiseen. Minkälaisia tunteita nämä elokuvan kohtaukset ja niissä käytetty musiikki lapsissa herättävät?

b) Edelliseen tehtävään liittyen, vaimentakaa elokuvan ääniraita ja valitkaa tilalle erilaista musiikkia soittamalla toisella soittimella. Toistakaa peräkkäin alkuperäistä elokuvan kohtausta ja hetken päästä sitä uudelleen ilman ääniraitaa ja erilaista musiikkia päälle soitettuna. Verratkaa kahta versiota toisiinsa ja keskustelkaa minkälaisia tunnelmia erilaiset musiikit herättävät.

c) Kiinnittäkää huomiota elokuvan hahmoihin, niiden olemukseen ja liikkumiseen. Miettikää yhdessä miten kuvailisitte eri hahmojen liikettä – onko se esimerkiksi kevyttä vai raskasta, nopeaa vai hidasta? Miettikää minkälaisen soittimen ääni voisi kuvastaa kutakin muumihahmoa. Edelleen miettikää minkälaisella tempolla ja rytmillä hahmon liikettä voisi kuvata soittamalla sitä valitulla soittimella.

Kuvallisen ilmaisun osalta varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueessa tavoitteena on harjoittaa lasten kuvallista ajattelua, havainnointia ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan tekemisen taitoja kehitetään moniaistisesti sekä yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin rakentaen. Lasten havainnointia harjoitetaan tarkastelemalla yhdessä heidän kanssaan heidän itse tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä, esineitä sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. (VASU 2018.)

Tehtäviä

2. a) Liittyen Kielten rikas maailma -oppimisen alueen tehtävään, anna lapsille tehtäväksi maalata tai piirtää elokuvasta heille mieleen jäänyt kohtaus, sen tapahtumat ja hahmot.
b) Havainnoidaan yhdessä lasten tekemiä kuvia ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista elokuvan lähtökohdista käsin.