keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Under 1900-talets första hälft var idealet i Europa att skapa ett nytt samhälle. För att skapa den nya, vackra människan tog man till rasförädling, tvångssteriliseringar, tvångsintagningar, isolering från samhället. I den svagaste ställningen befann sig handikappade, judar, människor av andra raser, politiska oliktänkare.

Eugenik (grekiska eugenes "av god ras", "av god börd"), bruket att genom selektivt urval på människor "förbättra" kommande generationer. Positiv eugenik innebär att välja ut de fysiskt, intellektuellt och moraliskt mest välutrustade individerna för att avla, medan negativ eugenik syftar till att välja bort de anlag som ses som dåliga. En eugenisk rörelse kom i darwinismens kölvatten, och genomsyrade västvärlden, även Sverige, under den första halvan av 1900-talet.

Rashygien eller eugenik är dels studiet av ärftlighet, dels att försöka förädla människan antingen genom att förespråka genetiskt lämpliga äktenskap, eller genom att reducera eller eliminera spridning av anlag som med samhällsnormen eller rådande vetenskapliga rön, uppfattas som icke önskvärda.

Den svenska eugeniska rörelsen
I Sverige framhålls oftast Herman Lundborg, förste och främste chef för Uppsala universitetets Statens institut för rasbiologi från 1922, som frontalfiguren. Herman Lundborg ställde krav på regeringen att föra en aktiv befolkningspolitik, då han var övertygad om att de socialt utslagna och i synnerhet mörkhåriga, var blandraser och förbestämda till sinnessjukdom, idioti och brottslighet. Den så kallade nordiska, blonda rasen ansåg han vara friskare och mer moralisk till sitt väsen, men de goda fortplantade sig inte i samma takt som blandraserna, ansåg Lundborg.

Lagstiftningen 1934 om tvångssterilisering som skärptes 1941, inbegrep även redan "rasrena" med vad som ansågs som genetiskt eller socialt betingade defekter. Vad som betraktas som defekt är dock beroende av samhällsnormen, och kan inte skiljas från tendenser i tiden, av det politiska klimatet och vad som betraktas som vetenskaplig sanning.
Rörelsen var spridd inom såväl vänster- som högerkretsar, men hade olika ideologiska grunder. För socialdemokratins del (som regerade landet i huvudsak hela denna period) var det ett led i den sociala ingenjörskonsten. För högern vilade det slutliga accepterandet på en allmänt protektiv inställning. Den katolska kyrkans naturrättsdoktrin om livets okränkbarhet förbjöd tvångssterilisering och synsättet överhuvudtaget, medan Svenska kyrkan intog en mer svävande hållning.

I Sverige förekom motstånd, dels ett folkligt sådant, dels bland politiker inom olika partier. Tidens tongivare var emellertid i allmänhet för, så även Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, och givetvis statsministrarna Hjalmar Branting och Per Albin Hansson samt även somliga i Bondeförbundet.

Liknande program förekom i Kanada, Australien, Norge, Finland, Estland, Schweiz och Island – program som gick ut på att sterilisera människor som regeringen deklarerat som sinnessvaga.
Källa: Wikipedia (se och fi).
 

Kan man tala om eugenik idag?

Tvångssteriliseringslagstiftningen från 1930-talet avskaffades i Sverige och i Finland först på 1970-talet. Egentligen är tvångssterilisering fortfarande möjlig i Finland, men de kriterier som anammats i den nuvarande lagstiftningen och av Rättsskyddscentralen för hälsovården verkar grunda sig mer på praktiska aspekter och på barnets välfärd än på eugenik.

a. Vem har rätt att födas? Diskutera frågan. Hur förhåller man sig till att det föds handikappade barn? Fosterdiagnostik: i Finland är det möjligt att göra abort med lindrigare kriterier om man misstänker att barnet skulle vara handikappat.

På 2000-talet har diskussionsinlägg om att påverka befolkningens arvsanlag i allmänhet framförts i syfte att försvara invandring. Då har man sett det som ett mål att förebygga att arvsanlagen blir för ensidiga, dvs. tvärt emot 1800- och 1900-talets mål att värna om renrasigheten Bland annat har kirurgen och riksdagsledamoten Sirpa Asko-Seljavaara, europarlamentarikerns Lasse Lehtinen och författaren Jari Tervo talat för att invandring ska gynnas för att förbättra finländarnas arvsanlag och förebygga inavel. Källa: Wikipedia (fi).

b. Leta efter bilder i tidningsannonser och artiklar. Gör ett collage som beskriver dagens människoideal. Leta efter människor med olika utseende och av olika storlek.

c. Använd ett bildbehandlingsprogram och gör bilder av ”framtidens människor”, som har genmanipulerats, eller av människor vilkas kroppsdelar har ersatts av konstgjorda substitut.

d. Skaffa en design-baby!

Hur mycket kan eller får man med läkarvetenskapen påverka ett barns arvsanlag, såsom utseende, kön eller personliga egenskaper? Diskutera om föräldrarna borde få välja hurdant deras barn ska bli? Kan man klona ett barn? Vilka skulle följderna vara om det var möjligt? Vem skulle ni klona?

e. Människans rätt till sin egen kropp

Ta reda på hur man har format kroppen i olika kulturer.  Fotbindning i Kina, Mayaindiandernas formade huvuden, piercingar, halsringar mm. Omskärelse av flickor och pojkar. Kosmetisk kirurgi. Hur omformar eller pryder man kroppen idag?