keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Filmen är en berättelse om människans värde.

– Den ena är inte värdefullare än den andra, säger regissören Klaus Härö. I filmen skildras hur de starkare kan förtrycka de som är svagare.

Vad betyder moral och etik? Vem hade makt i filmen, enligt er åsikt? Hurdana former hade maktbruket?
Hur reglerar människan sina moraliska val? Spelar samvetet, vanan eller den allmänna opinionen in? Hurdan är en rättvis människa? 

Hur definierar ni samvetet?

Enligt den nutida uppfattningen är samvetet en oskiljaktig del av människans andliga förmåga. Ett medfött element i samvetet är medvetandet, som bör ses som grunden för mänskligt tänkande. Samvetet är ett medvetande om vad som är rätt och fel, vilket är kulturbundet. Samvetet återspeglar uppfostran, men utvecklas i växelverkan med andra människor till ett individuellt moralkodex. Källa: Tieteen kuvalehti (Illlustrerad vetenskap) 4/2007.

Med etik avses uppfattningen om gott och ont, rätt och fel. Med moral avses de val som individen i praktiken gör i livet. Förutsättningen för en moralisk handling är att den som utför handlingen har en förmåga och en möjlighet att överväga olika alternativ. Empati är förmågan att sätta sig i en annan människas ställning. Viljan, känslan och förnuftet spelar också in i moraliska handlingar.