keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Opiskelijat tekevät "lähtötasotestin" ennen elokuvan katsomista. Testiin palataan elokuvan katsomisen jälkeen, jolloin käydään läpi, millaisen kuvan väitteiden aihepiireistä elokuva antoi ja mikä taas on tieteellisten tutkimusten antamaa tietoa. Lisätietoa Da Vinci-koodin virheellisiin käsityksiin eksegetiikan näkökulmasta löytyy esim. teoksesta Nag Hammadin kätketty viisaus – Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. Toim. Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen. WSOY. 2005. (Lähtötasotestin tutkimustietoihin perustuva oikea rivi: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a) 

1. Tutkimustehtävät
 
Elokuvassa tulee esiin useita kristinuskon historiaan tai oppiin liittyviä aihepiirejä, joidenymmärtäminen todennäköisesti vaatii lisätietoja. Opiskelijat valitsevat yksin/pareittain tai ryhmissä jonkun seuraavista tutkimusaiheista ja perehtyvät siihen ennen elokuvaa. Opiskelijat voivat esitellä tietonsa joko ennen elokuvaa tai elokuvan katselun jälkeen, jolloin he vertailevat elokuvassa esitettyjä tietoja taustatietoihinsa. Tutkimustehtävät voivat vastata perinteisiä kurssiesitelmiä, jolloin niitä esitetään kurssin kuluessa. Tutustu myös tiiviiseen tietopakettiliitteeseen.
 1. Evankeliumien synty 
 2. Magdalan Maria ja Jeesuksen opetuslapset 
 3. Uuden testamentin kokoaminen 
 4. Nag Hammadin löydöt ja apokryfievankeliumit 
 5. Nikean kirkolliskokous 
 6. Kristinuskon opetus Jeesuksen ihmisyydestä ja jumaluudesta 
 7. Konstantinus Suuren vaikutus kristinuskon muotoutumiseen 
 8. Vatikaanin organisaatio 
 9. Naisen asema kristinuskossa 
 10. Opus Dei 
 11. Siionin luostari 
 12. Vapaamuurarit 
 13. Ristiretket 
 14. Imitatio Christi & mystiikka 
 15. Myytit Graalin maljasta 

2. Symbolitehtävä

Opiskelijat saavat tehtäväksi piirtää elokuvassa esiintyneet symbolit ja pohtia seuraavia kysymyksiä: 

 • Oliko symbolilla elokuvassa juonen etenemisen kannalta oleellinen merkitys? 
 • Oletko nähnyt elokuvassa esiintyneitä symboleja jossain muussa yhteydessä? Missä? 
 • Selvitä, mikä on ollut symbolin merkitys ennen kristinuskoa? Millainen merkitys näillä symboleilla on nykyaikana? 
Elokuvassa esiintyviä symboleja ovat esimerkiksi pentagrammi, atrain, risti, hakaristi, lilja, madonna & lapsi, ruusu, ruusulinja, graalin malja. 
Lisätietoa symboleista löytyy esim. teoksesta Pentti Lempiäinen: Kuvien kieli – vertauskuvat uskossa ja elämässä. WSOY. 2002. 

3. Keskustelun teemoja

Da Vinci -koodi on saanut aikaan monenlaista kohua. Alla on kolme eri näkökulmaa ja apukysymyksiä, joiden avulla voi syventyä oppilaiden kanssa siihen, mikä Da Vinci –koodissa kuohuttaa ja miksi. 
 
a) Kuinka löydän luotettavaa tietoa uskonnollisista asioista? 
 • Onko Dan Brown koulutuksensa puolesta pätevä kirjoittamaan "faktoja" uskontoon liittyvistä asioista? 
 • Mistä lähteestä saatu tieto on luotettavaa? Onko esim. elokuva luotettava tiedon lähde? 
 • Mitä perustietoja koulun uskonnonopetuksen tulisi antaa, jotta opiskelija voisi ymmärtää uskonnollisia teemoja elokuvissa? (kirkkohistoria, 
 • kirkkokuntien väliset erot, Raamatun kertomukset…)
 • Millaisia uskontoon liittyviä aihepiirejä elokuvissa useimmiten nostetaan esille? (luostarit, ripittäytyminen…) 
 • Miksi on helpompi uskoa viihteellisen romaanin kertomaan salajuoneen kuin tieteellisesti tutkittuihin asioihin? Miksi ihmistäviehättää "salatut tiedot" enemmän kuin faktatieto? 
b) Nykyajan uskonnollisuuden tyypillisiä piirteitä 
 • Mitä ihmisten kiinnostus Da Vinci -koodia kohtaan kertoo kristinuskon asemasta ja ihmisten hengellisyyden etsinnästä nykyaikana? 
 • Millaiset piirteet ovat tyypillisiä nykyajan ihmisen uskonnollisuudelle? Kuinka nämä piirteet näkyvät Da Vinci -koodissa? (auktoriteettien arvostuksen väheneminen, yksilöllisten kokemusten korostuminen, synkretismi, laaja uskonnollinen tarjonta, kiinnostus mystiikkaan & salatieteisiin, ihmisen henkinen kehitys…) 
 • Pohdi, voidaanko ihmisten kiinnostusta uskonnollisuuteen käyttää tietoisesti hyödyksi kaupallisiin tarkoituksiin. 
c) Naisen asema kristinuskossa 
 • Mitä naisiin, avioliittoon tai seksuaalisuuteen liittyviä aiheita Da Vinci-koodi elokuvassa esiintyy? 
 • Millaisen kuvan Da Vinci -koodi elokuva antaa kristinuskon suhtautumisesta naisiin? 
 • Keitä naisia muistat Raamatusta ja kristinuskon historiasta? Millainen asema heillä on ollut? Kuinka heihin suhtauduttiin omana aikanaan? 
 • Millaisia perusteluja on esitetty naispappeuden puolesta tai sitä vastaan? 
 • Pohdi, olisiko mielestäsi kristinuskon historia toisenlainen, jos naisilla olisi ollut enemmän valtaa kirkossa.

4. Elokuvakohtauksen analysointi

Kukin opiskelija valitsee yhden hänen mielestään vaikuttavan kohdan elokuvasta ja kirjoittaa lyhyen kuvauksen tuosta kohtauksesta. Kirjoitustehtävän voi antaa kotitehtäväksi. Seuraavalla oppitunnilla opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, joissa jokainen kertoo oman valintansa. Ryhmissä pohditaan erityisesti, sisälsikö kohtaus uskontoon liittyviä asioita, joita ei ymmärretty. Ryhmät listaavat esille nousseet asiat ja valitsevat niistä muutaman teeman, joihin etsivät lisätietoa. 
 
5. Tutustuminen Da Vinci -koodia käsitteleviin nettisivuihin
 
Internetistä löytyy monia eri tasoisia Da Vinci -koodia käsitteleviä sivustoja. Opiskelijat voivat tutustua esimerkiksi kolmeen erilaiseen sivustoon ja laatia raportin, jossa he esittelevät ko. sivustojen näkökulmat Da Vinci -koodiin sekä ottavat selville sivustojen laatijoiden taustayhteisöt. Tehtävän tarkoituksena on oppia tarkastelemaan kriittisesti internetin tarjoamaa tietoa ja arvioimaan, kuinka suuri merkitys tiedon uskottavuuteen on nettisivujen "virallisella" ulkonäöllä. Oheen on listattu joitakin esimerkkejä sivustoista (luettu 31.5.06). Opettaja/opiskelijat voivat etsiä niitä lisää jatkuvasti kasvavasta sivustojen joukosta.