keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Antirasistinen aktivismi ja järjestäytyminen

Kansanvalta 2022. Greenlit Productions Oy.

“Olla antirasisti on historian valossa radikaali valinta, joka vaatii tietoisuutemme voimakasta uudelleenmuokkausta”

Ibram X Kendi

Kokemuksemme ohjaavat toimintaamme, joka pohjautuu ymmärrykseemme maailmasta. Kolonialismin perintö kuitenkin hidastaa antirasistista työtä ja aktivismia sisäistetyn rasismin ja valta-aseman sekä tiedostamattomien ennakkoluulojen kautta. Valkoisille ihmisille antirasismi tarkoittaa rotuun perustuvan sortojärjestelmän vaikutusten myöntämistä ja aktiivista toimintaa rasistista syrjintää vastaan. Rakenteellinen rasismi hyödyttää valkoisia ihmisiä ja sortaa rodullistettuja ihmisiä. Siksi antirasismi vaatii sen tunnistamista, kuinka rasismi toimii yhteiskunnassa epätasa-arvoisten valtarakenteiden, poliittisten päätösten ja auktoriteettien kautta.

Ibram X. Kendin mukaan antirasistinen järjestäytyminen kohtaa rodullisen epäoikeudenmukaisuuden sekä yksilöllisellä että rakenteellisella tasolla.

Antirasististen arvojen toteuttaminen edellyttää sen tiedostamista, miten ajatukset, kanssakäyminen ja yhteiskuntaan osallistuminen vaikuttavat oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Jotta emme tuota lisää epätasa-arvoa meidän on työskenneltävä johdonmukaisesti poisoppiaksemme ja tunnistaaksemme ennakkoluulot ja rasismi kaikkia meitä ohjaavina asenteina sen sijaan, että ajattelemme rasismin olevan vain ”pahojen ihmisten” ongelma.

Koska rasismi on olennainen osa sosiaalisia järjestelmiä, tehokas antirasistinen aktivismi vaatii myös eriarvoisuutta ja rasistista toimintaa mahdollistavien järjestelmien, kuten poliisiväkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden, purkamista. Vaikka myös avointa rasismia on olemassa ja sitä pidetään tuomittavana, rasismi elää hiljaa rakenteellisessa tasossa.

Luokka, sukupuoli, epätasa-arvo ja muut tekijät ovat myös olennainen osa yksilön kokemuksia yhteiskunnassa. Intersektionaalisuuden käsitettä käytetään ymmärtämään ja analysoimaan ihmiselämää ja sen suhdetta yhteiskuntaan tarkastelemalla, kuinka monenlaiset yhteiskunnassa syrjäytetyt identiteetit muodostavat omanlaisia syrjinnän muotoja yksilön elämässä. Kriittinen rotuteoreetikko Kimberlé Crenshaw otti käyttöön intersektionaalisuuden käsitteen alleviivatakseen keskenään risteäviä sosiaalisia identiteettejä, kuten rotua, luokkaa ja sukupuolta sekä sorron järjestelmiä, kuten rasismia, seksismiä ja homofobiaa. Intersektionaalisuus auttaa meitä ymmärtämään syrjintää, sekä vastaamaan monenlaisia identiteettejä omaavien yhteisöjen tarpeisiin paremmin. Intersektionaalinen lähestymistapa antaa siten myös antirasistiselle aktivismille ymmärrystä inklusiivisuudesta, representaatiosta ja valtasuhteista.

Rakenteellisen rasismin tunnustamisen tulisi olla antirasistisen aktivismin ja järjestäytymisen perusta. Se mahdollistaa ymmärrystä yhteiskunnan historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä, jotka liittyvät rotuun ja hierarkiaan sekä siitä, kuinka rakenteellinen rasismi jatkaa olemassaoloaan poliittisten päätösten ja instituutioiden kautta. Antirasistisuus ja antirasistinen järjestäytyminen eivät rajoitu muuttamaan yksilön käyttäytymistä. Sen sijaan se kannustaa omistautumiseen rakenteellisen rasismin purkamiselle, jossa historiallisesti rodullistettujen vähemmistöjen tulee olla keskipisteenä.

Lisäksi se käsittää vallan ja resurssien uudelleenjakoa tavalla, joka hyödyttää BIPOC-yhteisöjä inklusiivisen johtajuuden kautta. (BIPOC-lyhenne tulee sanoista Black, Indigenous and People of Color. Sillä viitataan mustiin ihmisiin, alkuperäiskansoihin ja ei-valkoisiin ihmisiin.) Organisaatiot voivat muuttaa normeja ja kulttuuria tarjoamalla koulutusta ja keskustelua rodusta sekä varmistamalla, että organisaation käytännöt pyrkivät johdonmukaisesti antirasistisuuteen.

Suomessa on useita antirasistisia kollektiiveja ja järjestöjä, jotka työskentelevät rakenteellisen rasismin purkamiseksi ja inklusiivisuuden edistämiseksi. Näitä järjestöjä ovat muun muassa FEM-R, African Anti-Racist Society Finland, Anti-Racist Forum, ja Good Hair Day.

Antirasistisen aktivismin tarkoituksena on vapauttaa, parantaa, sekä vastustaa rasismia ja hierarkkisia rakenteita, jotka ylläpitävät epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa. Yksittäiseenkin ihmisryhmään kohdistuvat ennakkoluulot vaikuttavat kaikkiin ihmisiin. Valkoisen ylivallan järjestelmä vahingoittaa kaikkia ja se vieraannuttaa ja erottaa meitä toisistamme. Siksi meidän on elintärkeää työskennellä yhdessä muuttaaksemme kulttuuria ja uudistaaksemme käytäntöjä. BIPOC-yhteisöjen kokemuksia keskittävän inklusiivisen ja yhteistyössä tehdyn antirasistisen järjestäytymisen avulla voimme haastaa ja vastustaa rakenteellista rasismia.

Kuten Lauran runous Kansanvallassa osoittaa, aktivismilla on useita tapoja käynnistää tärkeitä keskusteluja, muuttaa mieliä ja haastaa sortoa. Kykyjesi ja osaamisesi tarjoaminen aktivistina rasismin purkamiseksi on korvaamatonta kamppailussa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta.  

Tehtäviä

 1. Lue FEM-R -järjestön sivujen sanastosta mitä tarkoittaa antirasismi.
  Pohdi esimerkkejä mitä antirasismi tarkoittaa käytännössä.

 2. Meistä jokaisella on useita erilaisia identiteettejä. Identiteetit voivat liittyä ihonväriin, alkuperään, sukupuoleen, työhön, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintakykyyn tai vaikkapa kieleen. Listaa parin tai ryhmän kanssa erilaisia ihmisten identiteettejä.

  Valitkaa seuraavaksi listaltanne 2–3 kolme identiteettiä satunnaisessa järjestyksessä. Kuvitelkaa sen jälkeen ihminen, joka edustaa kaikkia näitä identiteettejä. Millaisissa tilanteissa mistäkin identiteetistä voisi olla henkilölle hyötyä tai haittaa? Entä kokeeko henkilö joissain tilanteissa enemmän hyötyä tai haittaa, koska hän kuuluu useampaan ryhmään?

  Lukekaa lopuksi FEM-R -järjestön sivujen sanastosta mitä intersektionaalisuus tarkoittaa.

 3. Antirasistinen toiminta tunnistaa rasismin rakenteellisena ongelmana ainoastaan yksittäisten ihmisten syrjivien ajatusten ja toiminnan sijaan. Rasismia voidaan purkaa vasta, kun sen olemassaolo tunnistetaan kaikkialla missä sitä ilmenee. Jotta rakenteisiin voidaan vaikuttaa, on tärkeää tunnistaa minkälaisia rasistisia ja syrjiviä ajatusmalleja meistä jokainen on oppinut, sekä toimia aktiivisesti niiden purkamiseksi. Itsereflektio voi kuitenkin olla haastavaa ja epämukavaa. Pohdi seuraavaksi:
  • Minkälaisia mahdollisia ajatuksia ja tunteita rasististen ajatus- ja toimintamallien tunnistaminen yhteiskunnassa ja omassa itsessä herättää?
  • Minkälaista tietoa tarvitaan näiden toimintamallien muuttamiseksi ja tunteiden käsittelemiseksi?

   Tutustu sen jälkeen yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen antirasisti -kampanjaan.

 4. Tutustu antirasismin parissa työskenteleviin tai rodullistettujen ihmisten johtamiin järjestöihin. Etsi 1-3 tapaa, joilla järjestöjen toimintaan voi lähteä mukaan.

  FEM-R

  African Anti-Racist Society Finland

  Anti-Racist Forum

  Good Hair Day