keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kansanvalta 2022. Greenlit Productions Oy.

Sosiaalinen ulossulkeminen on osa toiseuttamista, eli yksilöiden leimaamista sosiaalisesti alempiarvoiseksi ja heidän kohtelemistaan sellaisena. Se ilmenee fyysisenä ulossulkemisena, sosiaalisissa suhteissa ja muissa yhteiskunnan osissa, joilla on yhteisvaikutuksia eri ihmisryhmiin. Toiseuttamisen seuraukset ja odotus valtakulttuuriin mukautumisesta vaikuttavat vähemmistöryhmien ihmissuhteisiin ja kuulumiseen Suomessa.

Tämä osio keskittyy ulossulkemisen ja toiseuttamisen rooliin Suomessa käyttäen esimerkkinä kahta suomalaisessa yhteiskunnassa toiseutettua yhteisöä. Romani- ja somaliyhteisöjen kokemukset toiseuttamisesta ja rasismista alleviivaavat tarvetta yhteistyölle rasismia luovien ja ylläpitävien järjestelmien purkamiseksi. Vaikka tämä osio tarkasteleekin vain kahta yhteisöä, rasismi, syrjintä ja toiseuttaminen muokkaavat myös lukuisten muiden ryhmien ja identiteettien elämää koko maassa. 

Romaniyhteisö on Suomessa rodullistettu ihmisryhmä. Pitkä ulossulkemisen, syrjinnän ja mukauttamispolitiikan historia vaikuttavat romanien kokemiin vääryyksiin edelleen.

Romaneja on sorrettu ja syrjitty suomalaisessa yhteiskunnassa laajojen rasististen stereotypioiden kautta ja haluttomuudella oppia romanikulttuurista ja -identiteetistä. Palveluiden tai niihin pääsyn kieltäminen ja palveluiden epätasa-arvoisuus ovat esimerkkejä romanien kokemasta syrjinnästä. Romanit ovat epätasa-arvoisessa asemassa myös asunto- ja työnhaussa, joka sulkee romanit ulos työmarkkinoilta. Lisäksi monet romanit kohtaavat niin vihapuhetta kuin ihmisarvoa loukkaavia tekoja. Perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien toteutumattomuus ja epätasa-arvo esimerkiksi asumisessa ja työllisyydessä rajoittavat mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja siten ylläpitävät toiseuden todellisuutta.

Somalit ovat yksi ensimmäisiä mustia yhteisöjä Suomessa. Afrikkalaistaustaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja sosiaalista ulossulkemista koko Euroopassa. Rasistiset ja vihamieliset asenteet muodostavat suuren osan somaleita koskevasta mediakuvastosta ja sosiaalisista käsityksistä myös Suomessa. Syrjivät asenteet muokkaavat identiteettiä, yhteisöön kuulumisen tunnetta, työmahdollisuuksia, resursseja ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimukset etnisestä profiloinnista Suomessa osoittavat, että somalitaustaiset ihmiset kokevat todennäköisesti syrjintää poliisien tekemissä pysäytyksissä. Nämä tulokset toistuvat myös EU-MIDIS-katsauksessa, joka on EU:n laajuinen syrjintää koskeva tutkimus. Katsauksessa merkittävä määrä Helsingissä asuvista somaleista kertoivat kohdanneensa rasismia tai syrjintää.

Syrjintä luo pelkoa, epävarmuutta ja huolta turvallisuudesta. Se vaikuttaa työllisyyteen, koulutukseen sekä yksilön mahdollisuuteen osallistua yhteiskuntaan. Anti-musta rasismi – eli erityisesti afrikkalaistaustaisiin ihmisiin kohdistuva rasismi – aliarvostaa, epäinhimillistää ja syrjäyttää mustia yhteisöjä ja se on laaja yhteiskunnallinen ongelma Suomessa.


Tehtäviä

1.  Sana toiseuttaminen tulee englanninkielisestä sanasta ”othering”. Lue FEM-R -järjestön sivuilta löytyvästä sanastosta.

  • Mitä tarkoittaa toiseuttaminen?
  • Pohdi miten sanat rodullistaminen ja toiseuttaminen liittyvät toisiinsa?
  • Pohdi minkälaisilla keinoilla ihmisiä toiseutetaan?
  • Miten toiseuttaminen mielestäsi ilmenee yhteiskunnassa?

2. Katso Yle Kioskin All X Panel -videot saamelaisten, romanien sekä suomalaisten BIPOC-ihmisten kokemista ennakkoluuloista ja syrjinnästä.

Pohdi:
Tunnistatko itsessäsi videossa esitettyjä ennakkoluuloja? Muistatko mistä olet niitä oppinut?
Miten ennakkoluuloista voisi päästä eroon?

3. Se, että joku on ”toinen” viittaa siihen, että jonkun on oltava ”ensimmäinen”. Mitkä ihmisryhmät ovat ”ensimmäisiä” Suomessa, eli kenellä on eniten valtaa? Pohdi väittämää tarkastelemalla eri ihmisryhmien esiintymistä tiedotusvälineissä ja päättävissä asemissa.

  • Keitä haastatellaan asiantuntijoina? Minkä alan asiantuntijoina he esiintyvät?
  • Mitä ihmisryhmiä on edustettuna oman kuntasi päätöksenteossa? Entä eduskunnan päätöksenteossa?
  • Mitkä ihmisryhmät puuttuvat tai ovat hyvin vähän edustettuina? Mistä luulet sen johtuvan?
  • Pohdi sen jälkeen minkälaista todellisuutta eri ihmisryhmien esilläolo ja esittäminen, eli representaatio, luo, vahvistaa tai tekee näkymättömäksi.

4. Jakautukaa pieniin ryhmiin ja tutustukaa Suomen Romanifoorumin ja Suomen somalialaisten liiton verkkosivuihin. Lukekaa sivuilta seuraavat kappaleet ja esittäkää löydöksenne muille ryhmän jäsenille. Keskustelkaa lopuksi, miten rakenteellinen syrjintä näkyy lukemanne perusteella romani- ja somaliyhteisöjen arjessa.

Suomen romanifoorumi:

Romanit Suomessa

Romanien asumistilanne

Työ ja toimeentulo

Koulutus


Suomen somalialaisten liitto:
Somalialaiset Suomessa

Somalian historia