keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lukion kuvataidepainotteinen elokuvakurssi

Isle of Dogs (2018)

Tämän osuuden avulla lukion elokuvakurssi voidaan hyväksyä esimerkiksi kuvataiteen koulukohtaiseksi syventäväksi tai soveltavaksi kurssiksi, jolloin kurssi tukee erityisesti kursseja “Kuvat ja kulttuurit” (KU1) ja “Osallisena mediassa” (KU3).

Koulu päättää kurssin sijoittelusta ja siitä, minkä kokonaisuuden ja oppiaineen osaksi se kytketään. Kurssi on osa kieli-, kulttuuri-, tapa- ja mediakasvatusta. Kurssi haastaa pohtimaan elokuvaa kulttuurimuotona.

Kurssin tavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii analysoimaan elokuvakerrontaa ja tuottamaan itse omia merkityksiä elokuvakerronnan keinoin. Opiskelijaa rohkaistaan ilmaisemaan omia näkemyksiään ja ideoitaan harjoituksissa. Hän harjaantuu myös arvioimaan työskentelyään ja tavoitteittensa saavuttamista.

Kurssi harjaannuttaa audiovisuaalisen taiteen keinojen ymmärtämiseen ja niiden soveltamiseen omiin ilmaisullisiin tarpeisiin. Kurssi ohjaa itsenäiseen ja aktiiviseen oman taiteellisen näkemyksen näkyväksi tekemiseen. Se johdattaa myös tutustumaan oman asuinseudun elokuvateatteritarjontaan.

Opettajan tukena kurssin ohjaamiseen toimivat KAVIn Elokuvapolku-sivusto, Kaikki kuvaa -tutoriaalisivusto, Koulukinon oppimateriaalit sekä Kuvataide. Visuaalisen kulttuurin käsikirja (Seppo Töyssy, Liisa Vartiainen, Pirjo Viitanen, WSOY 1999).

Kurssin sisältö

Opiskelija valitsee Koulukinon valikoimasta kaksi (2) elokuvaa – yhden uutuuselokuvan ja yhden klassikon – ja tutustuu niihin liittyviin tehtäviin. Samalla selvitetään, mitkä uutuuselokuvista ovat katsottavissa lähielokuvateattereissa.

Kurssisuunnitelmaan kirjataan valitut elokuvat. Tehtävät palautetaan mieluiten sähköisessä muodossa. Opiskelija linkittää tehtäviin käyttämänsä lähdemateriaalit.

Kun kurssisuunnitelma on laadittu, hyväksytty ja allekirjoitettu ohjaavan opettajan kanssa, kurssi alkaa. Elokuvakokemukset puretaan kirjallis-kuvallisessa vastauksissa.

Opiskelija katsoo elokuvat joko itsenäisesti tai yhdessä ryhmän kanssa ja kirjoittaa niistä synopsikset. Opiskelija pohtii erityisesti kuvakerronnan lajeja ja miten ne näkyvät katsotuissa elokuvissa. Elokuviin perehdytään ennen katsomista Koulukinon esittelytekstien ja muiden lähteiden avulla. Tämän lisäksi opiskelija perehtyy uutuuselokuvan traileriin ja analysoi sen kuvakerrontaa.

Lopputyönään opiskelija ideoi elokuvan valitsemastaan teemasta ja laatii siitä synopsiksen, josta selviää elokuvan aihe, henkilöhahmot ja tarina sekä elokuvan käännekohdat ja huipentumat. Lopputyöhön liitetään myös kuvakäsikirjoitus yhdestä elokuvan kohtauksesta sekä kuvattu teaseri/traileri.

Kurssi on suoritettu, kun lopputyöksi kootut tehtävien vastaukset on toimitettu arvioitavaksi sovitusti ja koossa on yhteensä 38 työtuntia.

Tehtävät

Kurssi vastaa 38 työtuntia, ja se suoritetaan ohjaavan opettajan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Kirjaa etenemisesi ajankäyttötaulukkoon.

Voit ladata ja halutessasi tulostaa nämä tehtävät myös PDF-muodossa.

Tutustu myös seuraaviin materiaaleihin:
http://www.koulukino.fi/elokuvanlukutaito
http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/ylapolku

Opiskelija ja ryhmä __________________________________________________________

Ohjaava opettaja __________________________________________________________

Koulu  __________________________________________________________

Elokuva-analyysi (yhteensä 18 tuntia)

1. Katsomiskokemus, elokuvan konteksti ja taustatiedot  (2+2+2 tuntia)

Valitse yksi klassikko ja yksi uutuuselokuva Koulukinon valikoimasta. Tutustu valitsemiisi elokuviin Koulukinon materiaalien ja muun itse etsimäsi aineiston avulla. Katso elokuvat. Ota elokuvateatteriin/katsomiskertaan mukaan muistiinpanovälineet (esim. pieni ledi, tai itsevalaiseva kynä ja lehtiö).

Uutuuselokuva:      __________________________________________________________________

Klassikkoelokuva: __________________________________________________________________

2. Elokuvan analysointi (2+2+2 tuntia)

Tutustu KAVI:n Elokuvapolulla elokuvakerrontaan ja katso valitsemasi elokuvat.

Elokuvakokemuksen jälkeen kirjoita katsomasi elokuvan synopsis. Mistä elokuva kertoo (teema, aihe, tarina)? Ketkä ovat sen päähenkilöt ja mikä on sen tyylilaji? Mitkä ovat kerronnan käännekohdat ja huipentumat? Kerro myös, minkälaisia ajatuksia ja tunteita elokuva sinussa herätti.

Pohdi sitten seuraavia elokuvan kerrontaan liittyviä asioita:

Oletko nähnyt elokuvia, joissa on käytetty samankaltaista kerrontaa?

3. Kohti tiivistystä – teaseri vai spoileri? (2+4 tuntia)

a) Analysoi valitsemasi uutuuselokuvan traileri kohtaus kohtaukselta: mitä traileriin on valittu, minkälaisia kuvakokoja ja -kulmia siihen on valittu, mitä siitä on jätetty pois? Pilaako traileri mielestäsi tulevan elokuvan vai houkutteleeko katsomaan sen? Mitä itse olisit valinnut traileriin?

b) Tee kuvakäsikirjoitus katsomasi klassikkoelokuvan traileriksi. Minkälaiseen vaikutukseen pyrit trailerillasi? Tutustu kuvakäsikirjoitukseen työskentelymuotona Koulukinon Hella W -oppimateriaalin avulla.

Oman elokuvan tekeminen (yhteensä 20 tuntia)

1. Ideoi elokuva itsellesi tärkeästä teemasta. Minkä aiheen avulla käsittelet teemaa ja minkälainen on elokuvan tarina? Mitä henkilöhahmoja elokuvassa on ja mitkä ovat kerronnan käännekohdat ja huipentumat? Kirjoita elokuvasi synopsis (yksi täysi A4).

2. Tuota kuvakäsikirjoitus yhteen elokuvasi kohtaukseen. Mahdollinen dialogi tulee sisällyttää kuvakäsikirjoitukseen. Minkälainen äänimaisema kohtauksessa on? Voit tehdä kuvakäsikirjoituksen käsin piirtämällä tai käyttäen esimerkiksi kännykkäkameraa ja sarjakuvakone.fi -sivustoa.

3. Toteuta traileri elokuvaasi kuvaten ja leikaten. Mitä haluat paljastaa katsojallesi? Palauta opettajallesi valmis traileri MP4-tiedostona.

Voit myös pyytää vaihtoehtoisia tehtäviä opettajaltasi, esimerkiksi elokuvajuliste, vaikuttava maalaus elokuvan kohtauksesta, oma lyhytelokuva jne.

Vinkkejä elokuvan tekemiseen löydät esim. täältä:

Päivämäärä ja paikka _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Opiskelijan allekirjoitus ohjaavan opettajan allekirjoitus

© Salla Iivanainen ja Koulukino 2018