keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Studiematerialet till filmen Gold Digger är planerat för nionde årskursen i grundskolan och för gymnasiet. Varje temaområde i studiematerialet innehåller skilda uppgifter för den grundläggande undervisningen och gymnasiet.

Studiematerialet fokuserar på konsumentfostran och behandlar följande teman: kommersiell kommunikation, förmåga att läsa kommersiell kommunikation. konsumtionskultur, konsumtion och livsstil, konsumtionsvanor, penninganvändning, hushållning, var söka hjälp vid ekonomiska problem, framtidsplanering, yrkesval, företagande, att försörja sig själv, livsstil som främjar välmående, bloggande.

Studiematerialet behandlar målen för undervisningen i samhällslära, modersmålet och bildkonst i årskurs 9 i enlighet med de läroplaner för den grundläggande utbildningen som träder i kraft år 2016:

Den grundläggande undervisningen

  • få eleven att fördjupa sig och hålla sina kunskaper och färdigheter uppdaterade med avseende på samhället, ekonomin och den privata hushållningen  samt att kritiskt bedöma mediernas roll och betydelse
  • få eleven att förstå ekonomins grunder, att kontrollera sin egen ekonomi och hålla sig till en ansvarsfull konsumtion i enlighet med principerna för en hållbar utveckling
  • uppmuntra eleven att bli en företagsam och ansvarsfull ekonomisk aktör som har kännedom om företagande och arbetsliv jämte de möjligheter som erbjuds i förvärvslivet och som kan planera sin egen framtid
  • uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att bedöma information som eleven inhämtat från olika källor och använda den på ett ändamålsenligt sätt
  • få eleverna att undersöka den betydelse konst och annan visuell kultur har för individen, för olika samfund och för samhället sett ur ett historiskt och kulturellt perspektiv

Gymnasiet

  • kritiskt kan bedöma olika informationskällor, informationens tillförlitlighet, användbarhet och syften samt söka och välja ut en kunskapskälla som lämpar sig för situationen
  • kan inhämta mångsidigt samhällsrelaterat och aktuellt material från olika källor och därvid även utnyttja data- och kommunikationstekniken samt tolka och kritiskt utvärdera verbal, visuell och statistisk information.
  • kan fatta ekonomiska beslut, kontrollera sin egen ekonomi och undersöka ekonomiska frågor även från den etiska sidan med insikter i Finlands bindningar till den globala ekonomin
  • förstår betydelsen av arbete och företagande i ekonomin och samhället