keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

a) Diskriminering är situationer och processer, där en person råkar eller placeras i ett sämre läge än andra till exempel på grund av etnisk härkomst, kön, religion, handikapp, sexuell läggning eller könsidentitet. Diskriminering beror inte alltid på hurdana människor verkligen är, utan också på vilka föreställningar eller förhandsuppfattningar andra har om dem.

Direkt diskriminering betyder att en person öppet behandlas ojämlikt, till exempel om en person inte blir betjänad på restaurang på grund av sin sexuella läggning.

Indirekt diskriminering är en situation då en person råkar i en ofördelaktigare situation än andra, trots att en motivering, en regel eller ett tillvägagångssätt verkar neutralt och utan att ifrågavarande praxis tjänar ett godtagbart syfte. Indirekt diskriminering uppstår bland annat om man i samband med en rekrytering till en tjänst förutsätter fullständiga kunskaper i finska, trots att detta inte är nödvändigt för utförandet av arbetet.

Strukturell diskriminering kan påträffas i olika samhällsstrukturer; i handlingssätt, avtal, i lagstiftningen eller i utbudet av olika slags service. Ett exempel kan vara det, att samkönade par inte får adoptera barn.

Vilken slags diskriminering förekommer i filmen? Vilken slags diskriminering (till exempel fall som media lyft fram) förekommer i Finland? Har du någon gång blivit diskriminerad? På vilken grund? Hur kan man ta itu med diskriminering? Vem har ansvaret att göra det?

b) Homofobi är en term som beskriver en känsla av obehag, avsky eller rädsla gentemot homosexuella. Homofobi hör som begrepp inte till samma kategori som psykologiska fobier (till exempel klaustrofobi (skräck för trånga platser) eller agorafobi (skräck för öppna platser), som klassas som ångeststörningar. Homofobi kan snarare jämställas med rasism och xenofobi (rädsla för främmande människor, främlingsfientlighet).

I vilka filmscener förekom homofobi? Har du någon gång tvingats möta eller bevittna homofobiskt eller xenofobiskt beteende? Hur tror du homofobiskt beteende påverkar homosexuella; som individer och som grupp? Hur kan homofobi motverkas?