keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Työntekijän/työnantajan velvollisuudet

Työsopimuslaki

Tutustu työsopimuslakiin.

Työsopimuslaki määrittelee työnantajan ja työntekijän velvollisuudet seuraavasti:

Työntekijän velvollisuudet
Työntekijän keskeisin velvollisuus työsuhteessa on luonnollisesti työn tekeminen. Siihen liittyy osaltaan tietty kuuliaisuusvelvoite; työntekijän on lähtökohtaisesti toteltava työnantajan työhön liittyviä määräyksiä.
Lisäksi työntekijällä on katsottu olevan ns. uskollisuusvelvoite. Työntekijän on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan odottaa. Työsuhteen osapuolten on muutoinkin otettava huomioon toisen osapuolen etu.
Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Selvää on, että työntekijä voi tehdä muuta palkkatyötä, mikäli työnantaja on antanut siihen luvan tai työantaja ei ole tällaisesta työstä tietoisena sitä kieltänyt.
Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen aikana ilmaista työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Kielto koskee myös aikaa työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on saanut tiedot haltuunsa oikeudettomasti.

Työnantajan velvollisuudet
Työnantajan on maksettava palkkaa sovitun perusteen mukaan. Palkka tulee maksaa sovitun palkanmaksukauden lopussa vähintään kerran kuukaudessa. Työnantajan tulee maksaa kaikki palkkasaatavat työntekijälle heti työsuhteen päätyttyä. Mikäli palkanmaksu tällöin viivästyy, on työntekijällä oikeus ns. odotusajan palkkaan.
Työnantajan on lisäksi järjestettävä työolosuhteet turvallisiksi. Työsuojeluvelvollisuus koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työturvallisuudesta voivat olla osaltaan vastuussa myös työyhteisön ulkopuoliset toimijat, kuten työssä käytettävien koneiden, laitteiden, kemikaalien valmistajat ja toimittajat sekä työympäristön rakenteiden ja työvälineiden suunnittelijat.
Työnantajan on myös puututtava käytössä olevin keinoin työpaikalla esiintyvään työpaikkakiusaamiseen. Työpaikkakiusaaminen ja muu häirintä ei ole koskaan hyväksyttävää ja siihen tulisi puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
Lisäksi työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti.

Kysymyksiä:
1.    Vertaa Antero Rouskun toimintaa työsopimuslain määrittelemiin työntekijän velvollisuuksiin. Miltä osin hänen toimintansa oli työsopimuslain mukaista ja miltä osin hän rikkoi lakia?
2.    Miten Kataja noudatti mielestäsi työnantajan velvollisuuksia?
3.    Elokuvassa Raninen saa potkut. Oliko irtisanominen mielestäsi laillinen? Tutustu ennen vastaamista yllä olevan linkin kohtaan ”työsopimuksen irtisanominen” ja ”työsopimuksen purkaminen”.