keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tavoitteet: Oppilaat tunnistavat vihapuhetta erilaisissa tilanteissa ja harjoittelevat keinoja, joiden avulla voi toimia tilanteessa, jossa kohtaa vihapuhetta.

Nyt tarkkana! Varo draamatyöskentelyssä, ettei kukaan nuorista joudu rooliin, jonka hän kokee ikäväksi tai tukalaksi. Osalle oppilaista harjoitukset saattavat palauttaa mieleen muistoja traumaattisista kokemuksista. On tärkeää pyrkiä ennakoimaan vaikeat tilanteet ja varmistamaan, etteivät harjoitukset tee kenenkään oloa ahdistuneeksi tai muutoin epämukavaksi. Tehtävien myötä heränneiden tunteiden käsittelyyn ja keskusteluun ryhmän kanssa on varattava riittävästi aikaa.

Vihapuhetta käsiteltäessä on huolehdittava vähemmistöihin kuuluvien yhteisön jäsenten turvallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. On tärkeää pitää huolta siitä, ettei vähemmistönuoria nosteta esille tahtomattaan. Opettajan on hyvä pohtia ennakkoon, onko ryhmässä sellaisia osallistujia, jotka kuuluvat tyypilliseen vihapuheen kohderyhmään. Harjoituksista voi keskustella oppilaan kanssa etukäteen. Keskustelussa voi tuoda esiin, että oppilaan kokemukset voivat olla arvokas tietolähde muille osallistujille. Oppilasta ei kuitenkaan tule pakottaa jakamaan kokemuksiaan.

1. Jaa ryhmä 3–4 hengen pienryhmiin. Ohjeista pienryhmät etsimään hiljattain kirjoitettuja vihapuheaiheisia uutisjuttuja ja valitsemaan niistä sellainen, jossa kerrotaan vihapuheen uhrin tai uhrien tarina. Palauttakaa tarvittaessa mieleen vihapuheen määritelmä (tehtävä 1). Opettajan tulee tarkistaa ja hyväksyä aihevalinnat.

–        Lista vihapuheaiheisista uutisjutuista Helsingin yliopiston Vihapuhe-hankkeen sivuilla

2. Ohjeista nuoria käsikirjoittamaan uutisjutun tarinaan perustuen lyhyt kohtaus, jossa uhri kohtaa vihapuhetta (verkossa tai kasvokkain) ja käsittelee sitä pienryhmän valitsemin keinoin. Kohtauksessa voi olla ryhmän harkinnan mukaan uhrin lisäksi myös vihapuhetta tuottanut henkilö ja sivullisia.

Vaikka näytelmässä on tärkeää tuoda esiin vihapuheen seurauksia, ei loppuratkaisun tarvitse perustua uutisjutussa kuvattuun tilanteeseen. Tarkoituksena on, että oppilaat arvioivat itse tilanteeseen soveltuvia tapoja reagoida ja käsitellä vihapuhetta, ja valituista ratkaisuista keskustellaan yhdessä näytelmän esittämisen jälkeen.

Oppilaat voivat tarkastella uutisjutussa kuvattua tilannetta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 1. Kuka? Kuka tai ketkä olivat vihapuheen takana? Tuttu vai tuntematon? Anonyymi vai omalla nimellään? Onko tekijä mahdollista selvittää? Osallistuiko loanheittoon muita (samanaikaisesti tai viiveellä)? Voiko kyseessä olla trolli, joka tahallisesti provosoi joka kalastelee reaktioita?
 2. Mitä? Minkälaisesta vihapuheesta on kyse? Mitä tilanteessa sanottiin?
 3. Kenelle? Keneen vihapuhe kohdistui? Oliko vihapuhe suunnattu jonkin ryhmän edustajaa vastaan?
 4. Miksi? Millaisiin asenteisiin vihapuhe perustui? Millaisessa tilanteessa viesti sanottiin? Reaktiona johonkin, mitä uhri oli aiemmin sanonut tai tehnyt? Millaisen reaktion luulette hänen haluavan aiheuttaa?  Kuuluuko viestittäjä mahdollisesti johonkin rasistiseen tai seksistiseen ryhmään?
 5. Miten ja missä? Millaisia ilmaisumuotoja ja viestintäkanavia käytettiin? Kasvokkain, sosiaalisessa mediassa vai sekä että? Tilanne, kanava ja konteksti?
 6. Milloin? Onko vihapuhetilanteesta jo aikaa vai tapahtuiko se hiljattain? Toistuiko vihapuhe useammin kuin kerran? Onko vastaavanlaista vihapuhetta tullut uhrin osaksi jo pidempään?

3. Pohtikaa ennen kohtausten kirjoittamisen aloittamista lisäksi keinoja, joiden avulla vihapuheeseen voi reagoida. Ohjeista oppilaat puntaroimaan esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoja:

 • Blokkaa käyttäjä ja/tai tee käyttäjästä ilmoitus.

  • Kohtasitko vihapuhetta somessa? Tutustu huolellisesti palvelun käyttöehtoihin. Voitko esimerkiksi tehdä ilmoituksen käyttäjän sopimattomasta käytöksestä?
 • Haasta kaverisi mukaan tukemaan sinua ja tuottamaan yhdessä vastapuhetta.
 • Tutustu vastapuheen keinoihin (tehtävä 3) ja haasta ystäväsi tukemaan sinua somessa.
 • Etsi sosiaalisen median vaikuttajia tai toimittajia, jotka ovat aiemmin asettuneet avoimesti tukemaan vihapuheen uhreja. Jos vihapuhe kohdistuu sinuun jonkin ryhmän edustajana, voit ottaa yhteyttä muihin ryhmän jäseniin ja pyytää heitä tukemaan sinua ja osallistumaan vastapuheen tuottamiseen.
 • Epäillessäsi joutuneesi rangaistavan vihapuheen kohteeksi, voit tehdä rikosilmoituksen
 • Jos törmäät verkossa vihapuheelta vaikuttavaan sisältöön, voit lähettää siitä Poliisille vihjeen
 • Kutsu nettipoliisi mukaan keskusteluun tägäämällä heidät keskusteluun
 • Varsinkin vakaumukseen perustuvien vihapuheen taustalla olevien vaikuttimien ymmärtäminen voi vaatia uhrilta huomattavia ponnisteluja. Vihapuhe satuttaa, eikä sen uhrin tule kokea painetta lähteä yksin kehittämään rakentavaa keskustelua tai muuttaa vihapuhujan kantaa. Näin tekemällä on mahdollista että uhri altistaa itsensä uudelleen vihapuheelle. Vihapuheen tuottaja on harvoin avoin keskustelemaan näkökulmistaan. Jos kuitenkin koet, ettei vihapuhe vastaa sitä, miten vihapuhetta tuottanut normaalisti käyttäytyy tai jos näet mahdollisuuden korjata tilannetta, voit varovaisesti lähestyä vihapuhujaa.
 • Ota yhteyttä toimittajaan tai mielipidevaikuttajaan, joka on aiemmin tukenut vihapuheen uhreja.
 • Ota yhteyttä poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
 • Näetkö mahdollisuutta keskustelulle?

4. Ohjeista pienryhmiä esittämään kohtauksensa vuorotellen. Purkakaa tilanne keskustelemalla jokaisen kohtauksen jälkeen. Varmista samalla, että kaikki oppilaat ovat irtautuneet rooleistaan.

 • Millaisia tunteita työskentelyn aikana heräsi?
 • Miltä luulette uhrista tuntuneen? Miltä teistä itsestänne tuntuisi samassa tilanteessa?
 • Miten uhri reagoi vihapuheeseen?
 • Miten valitsemanne keinot toimivat tilanteessa? Mitä muita keinoja uhri voisi käyttää? Miten esimerkiksi huumori toimisi tilanteessa?

Vinkki: Mikäli tuoreissa uutisjutuissa esiintyneiden vihapuheen uhrien yhteystiedot ovat helposti löydettävissä, harkitkaa ja keskustelkaa oppilaiden kanssa yhteisen kannustusviestin (esim. sähköpostin) kirjoittamisesta uhrille.

Lisää aiheeseen liittyviä materiaaleja löydät lähdeluettelosta.